Kamerleden pleiten voor resultaatverplichting geneesmiddelen en microplastics

Minister Schultz informeerde de Tweede Kamer op 14 november over de actuele stand van zaken ten aanzien van diverse wateronderwerpen. Een van de onderwerpen die tijdens het overleg aan bod kwamen is de intentieverklaring Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater. Overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten ondertekenen de intentieverklaring op 16 november tijdens een conferentie in Den Haag. Daarna gaan de partijen aan de slag met acties en werken ze toe naar een vernieuwd Bestuursakkoord Water 2017. 

Medicijnresten

Een belangrijk onderdeel van de intentieverklaring is het terugdringen van medicijnresten in oppervlakte-en grondwater. In het rapport ‘Geneesmiddelen en waterkwaliteit’ spreekt het RIVM zorgen uit over de effecten van geneesmiddelen op waterkwaliteit. Niet alleen vanwege effecten op het waterleven, maar ook omdat het steeds lastiger is om de medicijnresten in RWZI’s te verwijderen. Door vergrijzing zal het probleem alleen maar toenemen. Daarom moeten de water- en zorgsector volgens Schultz samenwerken om de hoeveelheid medicijnresten in water te laten dalen.

Intentieverklaring

Lutz Jacobi, nam in 2014 het initiatief  voor het Deltaplan zoet water en waterkwaliteit. Hierin roept zij de regering op om meer werk te maken van de verbetering van de waterkwaliteit. De intentieverklaring van morgen is volgens haar een stap in de goede richting naar een vernieuwd Bestuursakkoord Water eind 2017, maar niet voldoende om de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen. “In de intentieverklaring staat dat sectoren zelf aan de slag kunnen om de doelen te behalen”, licht zij toe. “Maar dan moet er wel een jaarlijkse resultaatverplichting komen. Denk bijvoorbeeld aan collectief zuiveren in bepaalde gebieden of ziekenhuizen die op Pharmafilter overstappen. Het gaat wel om 142 ton medicijnresten die jaarlijks in het water terecht komen.”

Ecosysteem

Carla Dik-Faber en Lutz Jacobi dienden eveneens een motie in waarin zij de regering oproepen om nader onderzoek te doen naar geneesmiddelen die schadelijk zijn voor ecosystemen in het water. “Er zijn immers ook alternatieven”, benadrukt Jacobi. “Daarnaast pleiten wij ervoor om bij de toelating van geneesmiddelen, net als bij gewasbeschermingsmiddelen, de nadelige effecten op de waterhuishouding beter in kaart te brengen.”