Kamerleden focussen op waterveiligheidsprojecten

Er werd bijvoorbeeld ingezoomd op het nut en de noodzaak van de aanleg van een hoogwatergeul bij Varik-Heesselt. Waarom is er juist nu zoveel aandacht voor dat project, vroegen de Kamerleden zich af. “Langs de Waal staan dijkversterkingen op de lat”, zei Schultz. “Als we kiezen voor een hoogwatergeul daalt het maatgevend hoogwater en heeft dat gevolgen voor de versterking.” Op verzoek van de inwoners van de betrokken gemeenten laat de minister op dit moment een MIRT-onderzoek uitvoeren. De minister gaf aan dat zij veel waarde hecht aan draagvlak onder de inwoners en zij toonde zich bereid mee te denken over alternatieve oplossingen.

Markerwadden
Een ander groots project dat aan de orde kwam, is de aanleg van de Markerwadden. Halverwege 2016 starten de werkzaamheden. Kamerlid Lutz Jacobi wil dat de minister op zoek gaat naar financiële aanjaagpartners zodat de aanleg van het project direct kan worden afgemaakt. “Het is dan niet nodig om groot materieel twee keer te verschepen”, stelde het Kamerlid.

Plan Spaargaren
Het onderzoek naar Plan Spaargaren ofwel het plan om sluizen in de Nieuwe Waterweg aan te leggen, is afgerond. De onderzoeksresultaten liggen nu ter beoordeling bij Rijmond-Drechtsteden. Zij zullen op korte termijn advies aan de minister geven. Minister Schultz heeft daarna een afspraak met initiator Spaargaren en eind januari maakt zij  bekend wat er gaat gebeuren. “Het gaat er met name om op welke termijn we de plannen gaan uitvoeren en wat het budgettair gaat betekenen”, aldus de minister.