Kamer wil meer koppeling Deltaprogramma met natuurherstel

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie die de regering oproept zoveel mogelijk het Deltaprogramma te koppelen aan andere maatschappelijke opgaven, zoals natuurherstel, en de verschillende budgetten daarvoor te ‘ontschotten’. Een scherper geformuleerde motie die natuurherstel wilde verheffen tot een volwaardige nevendoestelling binnen het Deltaprogramma, is door de Kamer verworpen.

De Tweede Kamer is van oordeel dat het meekoppelen van andere maatschappelijke opgaven bij het uitwerken van waterveiligheidsmaatregelen in het kader van het Deltaprogramma meer aandacht verdiend, maar het meekoppelen mag niet leidend worden. Volgens Kamerlid Carla Dik-Faber (CU), die hiervoor samen met Jessica van Eijs (D66) en Jaco Geurts (CDA), de aangenomen motie indiende, zouden Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten beter moeten kijken hoe om ze hun budgetten voor natuurherstel, klimaatadaptatie en bescherming van de leefomgeving, beter kunnen koppelen aan de uitvoering van het Deltaprogramma.

Natuurherstel geen nevendoel

Een motie van GroenLinks kamerlid Rik Grashoff om natuurherstel als een volwaardig nevendoel, naast waterveiligheid, in het Deltaprogramma op te nemen, werd door de Kamer verworpen.|
Ook mislukte zijn poging om de 77 miljoen euro die overblijft uit het programma Ruimte voor de rivier, opnieuw te oormerken voor rivierverruiming. VVD-kamerlid Barbara Visser uitte zich tegenstander van het voorstel omdat het kon worden uitgelegd als extra geld voor natuurherstel bij waterveiligheidsprojecten. Volgens haar is binnen het Deltafonds 200 miljoen euro vrijgemaakt voor het ‘meekoppelen’ van andere doelen en wat haar betreft moet het financieel daarbij blijven.

Waterveiligheidsmaatregelen

Ook minister Melanie Schultz-van Haegen was tegen het specifiek oormerken van de overgebleven 77 miljoen euro voor rivierverruimingsprojecten. Schult maakte duidelijk dat het geld terugvloeit in het Deltafonds en zo bestemd blijft voor waterveiligheidsmaatregelen. Volgens de minister kunnen die maatregelen hard of zacht zijn en moet per geval bekeken kunnen worden of rivierverruiming wel de beste oplossing is.