nieuwbouw in polders
Minister Mark Harbers tijdens het Algemeen Overleg Water in de Tweede Kamer (foto: live stream Tweede Kamer).

De Tweede Kamer wil snel meer duidelijkheid over de invulling van het beginsel ‘water en bodem sturend’ en een kader voor nieuwbouw in polders. Een GroenLinks-motie om een bouwstop in te voeren voor ‘niet harde’ nieuwbouwplannen in polders, werd echter verworpen. Maar een ChristenUnie-motie die vraagt om een risicoprofiel voor nieuwbouwlocaties, haalde wél een meerderheid.

Watersector nieuws

Bij het halfjaarlijkse overleg van de Tweede Kamer met minister Mark Harbers (IenW) over alle actuele waterdossiers, ging de meeste aandacht uit naar het halen van de Kaderrichtlijn Water en de nadere invulling van het beginsel ‘water en bodem sturend’. De Kamer is bezorgd over het niet halen van de Europese Kaderrichtlijn Water in 2027 en drong er bij de minister op aan om tussentijds met aanvullende maatregelen te komen, zodat Nederland laat zien dat het alles doet om de KRW-doelen te kunnen halen.

Dit artikel is alleen zichtbaar voor PREMIUM abonnees

Schrijf je nu gratis in om toegang te krijgen tot PREMIUM artikelen. Alleen je emailadres is voldoende. Je kunt dan alle PREMIUM artikelen gratis lezen tot 1-1-2023. Het abonnement eindigt dan automatisch. Je zit nergens aan vast. Meer informatie over WaterForum PREMIUM lees je hier.
Wij gebruiken uw emailadres alleen om u toegang te geven tot PREMIUM artikelen

Zorgen

Bij de behandeling van het dossier bouwen in diepe polders, uitten meerdere Kamerleden hun zorgen. Enerzijds ging het om Kamerleden die vreesden dat alle bouwlocaties opnieuw heroverwogen gaan worden en de bouwopgave flinke vertraging oploopt. Andere Kamerleden daarentegen waren bezorgd over de toekomstige funderingsproblemen en wateroverlastkosten voor bewoners die op kwetsbare locaties een woning kopen.

Geen vertraging

De stemming over twee moties maakte duidelijk hoe de Kamer in het dossier zit. Kamerlid Pieter Grinwis (ChristenUnie) riep minister Harbers op snel te komen met criteria, zodat kwetsbaar geachte locaties ook objectief getoetst kunnen worden. Zijn motie is aangenomen. GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet ging dat niet ver genoeg en zij riep op tot een directe stop voor bouwprojecten in diepe polders die nog niet ‘hard’ zijn. Haar motie werd echter verworpen. De stemming maakte duidelijk dat de meerderheid achter het kabinetsbeleid staat om lopende nieuwbouwprojecten niet te vertragen.

Puzzelwerk voor provincies

Minister Harbers had eigenlijk direct al de angel uit het debat gehaald door aan te kondigen dat hij op 1 oktober komt met een nadere invulling van beginsel ‘water en bodem sturend’. Er komt dan ook een kader voor nieuwbouw op kwetsbare locaties aan de orde. Volgens Harbers is het de bedoeling dat provincies met dit kader aan de slag gaan en gaan puzzelen hoe dit past in hun gebiedsplannen. “Mijn taak zit in het aanbrengen van de samenhang en het opstellen van de criteria”, liet de minister de Kamer weten. Als voorbeeld gaf hij de vernatting van veenweidegebieden. “Dat betekent iets voor de waterbehoefte en vraagt dus om keuzes rond waterbeschikbaarheid. En het vraagt om een perspectief voor de landbouw.”

Landelijk kader

Uiterlijk 1 oktober komt Harbers dus met een landelijk kader voor water en bodem als sturend beginsel. Dat kader gaat gelden voor de ruimtelijke ordening in het algemeen, maar ook voor het vinden van nieuwbouwlocaties – uiteraard ook voor nieuwbouw in polders – en de uitvoering van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) met de stikstof- en waterkwaliteitsopgaven. Volgens Harbers is in het kabinet afgesproken dat alle nieuwbouwplannen door kunnen gaan waarvoor ‘harde’ afspraken zijn gemaakt. “Wel moeten nieuwe projecten in zeer kwetsbare gebieden, zoals diepe polders met een slappe ondergrond, vermeden worden.” Het landelijke kader zal volgens hem duidelijk maken waar dit het geval zal zijn. De minister liet verder weten dat hij wil voorkomen dat op nieuwe locaties de toekomstige kosten voor wateroverlast en funderingsproblemen worden afgewenteld op de toekomstige bewoners.