Kabinet: geen schaliegaswinning tot 2023 om drinkwaterbronnen te beschermen

Vewin meldt in een persbericht dat mijnbouwactiviteiten een risico vormen voor de grondwaterkwaliteit. Recente incidenten bij bijvoorbeeld afvalwaterinjectie of lekkende boorputten bij zoutwinning tonen aan dat deze risico's reëel zijn. Zo staat AkzoNobel Salt sinds 9 september onder verscherpt toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen wegens lekkage van diesel, pekel en brak water bij boorputten. Die lekkages leiden tot hogere zoutgehaltes van het grondwater. 

Scheiding 

Voor een goede bescherming van de bronnen voor drinkwater is het daarom volgens Vewin cruciaal dat in STRONG drinkwaterwinning en risicovolle mijnbouwactiviteiten in de ondergrond zo veel mogelijk ruimtelijk worden gescheiden. Vewin en IPO hebben gezamenlijk gepleit voor functiescheiding als uitgangspunt voor STRONG. Provincies bepalen het beschermingsbeleid voor de bronnen voor de drinkwatervoorziening. Bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor mijnbouwactiviteiten moet dit provinciale beleid gevolgd worden.

Reserves 

STRONG geeft een aanzet voor de aanwijzing van reserves voor de toekomstige drinkwatervoorziening. De concrete begrenzing van die gebieden vindt de komende jaren plaats in overleg met provincies en drinkwaterbedrijven. Vewin zet er op in om die strategische voorraden, voor zover mogelijk, aan te wijzen buiten de gebieden met grote potenties voor geothermie.  Het spanningsveld geothermie – waterwinning wordt daarmee zo veel mogelijk voorkomen. Zo is het volgens Vewin mogelijk een stringent beschermingsbeleid voor drinkwater en ontwikkelingen in het kader van de energietransitie naast elkaar vorm te geven.  

Bescherming 

STRONG is volgens Vewin van groot belang voor de drinkwatersector omdat drinkwaterbereiding in belangrijke mate afhankelijk is van de bodem; 60 procent van ons drinkwater wordt  bereid uit grondwater. Een goede bescherming van de huidige drinkwaterbronnen is cruciaal voor een veilige en kostenefficiënte drinkwatervoorziening, evenals de aanwijzing en bescherming van reserves voor de toekomst.

Zienswijze 

In de structuurvisie staat onder meer dat bestaande drinkwaterwinningen beschermd zijn, dat samen met provincies wordt uitgewerkt in welke gebieden voor de toekomst grondwater beschermd moet worden en dat er tot 2023 geen schaliegaswinning plaats vindt. Besluiten of de winning van schaliegas na 2023 in Nederland een optie is, worden pas later genomen.  De Ontwerp Structuurvisie Ondergrond ligt van 22 november tot en met 2 januari ter inzage. In deze periode kan iedereen hierop reageren met een zienswijze.

Lees hier het persbericht van het ministerie van Economische Zaken