Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt onder voorzitterschap van Johan Remkes een Adviescollege Stikstofproblematiek in. De recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft grote gevolgen, ook voor dijkversterkingsprojecten.

Het Adviescollege krijgt van minister Schouten de opdracht om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe om te gaan met vergunningverlening. Naast de voorzitter zal  Adviescollege Stikstofproblematiek uit negen leden bestaan. Het college is gevraagd om binnen twee maanden met een advies voor de korte termijn te komen. Het college kijkt hierbij naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor vergunningverlening voor (nieuwe) activiteiten rondom Natura 2000-gebieden.

Gezien de impact van de uitspraak van de Raad van State op projecten en activiteiten op landelijke, regionale en lokale schaal en de wens van alle partijen om daadkrachtig te handelen, is een organisatie ingericht met de meest betrokken overheidspartijen. Hierin werken de ministeries van LNV, IenW, BZK, EZK en Defensie, de provincies, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nauw samen.