Investeringsagenda waterschappen Oost-Nederland centraal op marktdagen

Op stapel staan grote dijkversterkingen, maar ook reguliere projecten, zoals het vergraven van watergangen en het aanleggen van waterbergingen, natuurvriendelijke oevers en vistrappen. Tevens vallen technische projecten op rioolwaterzuiveringen en renovaties van stuwen en gemalen onder de investeringsagenda. Tijdens de marktdagen kunnen waterschappen en onderaannemers kennis en ideeën uitwisselen.  De output van deze bijeenkomsten moet een bijdrage leveren aan de geactualiseerde Marktvisie van de waterschappen. 

De waterschappen willen de markt in een vroeg stadium de gelegenheid bieden op de investeringsagenda te anticiperen. Het inhoudelijk programma is tot stand gebracht in nauwe samenwerking met de verschillende brancheorganisaties. Op de Marktdag en de investeringsagenda zijn zeven waterschappen aangesloten. Dit zijn de waterschappen Vechtstromen, Rivierenland, Zuiderzeeland, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel, Drents Overijsselse Delta en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.