Investeren in energie uit afvalwater

Tot voor kort werd afvalwater dat vanuit huishoudens en bedrijven wordt getransporteerd naar zuiveringsinstallaties van het waterschap als afval en als onkostenpost gezien. Het zuiveren van afvalwater was een‘noodzakelijk kwaad’ om te voorkomen dat afvalwater tot besmettingen bij mensen en dieren leidt en verontreiniging van oppervlaktewater met alle negatieve gevolgen van dien.
In tussentijd is er een omslag in denken en doen. De afvalwaterketen wordt steeds meer gezien als een keten die gesloten kan worden. Dat betekent dat de resten van het afvalwater opnieuw kunnen worden gebruikt. Een mogelijkheid die de afgelopen jaren volop is onderzocht en inmiddels in de praktijk wordt gebracht is het verkrijgen van energie uit afvalwater.
Het CDA heeft in het verkiezingsprogramma gepleit voor 40% duurzame energie van het totale verbruik van het waterschap, duurzame energie die uit de afvalwaterzuivering kan worden gehaald. Deze doelstelling heeft het waterschap De Dommel in haar nieuwe beleid geformuleerd. De zelf opgewekte energie is duurzaam en verlaagt de eigen energiekosten. Dat is mooi meegenomen!
Over een aantal maanden wordt in Tilburg een nieuwe energiefabriek opgeleverd. Deze fabriek zal, zo is de verwachting, leiden tot een verdubbeling van energie efficiency. Binnen het waterschap heb ik afgelopen maand gepleit voor het monitoren van het rendement van de energiefabriek. Eind 2016 zal op mijn verzoek een tussentijdse rapportage plaatsvinden over energieopbrengsten en maatschappelijke kosten.
Een ander concreet voorbeeld van duurzame energiewinning is de investering van nieuwe ketels en turbines bij de slibverbranding in Moerdijk. Door deze investering kan energie die verloren gaat bij het terugbrengen van de zogenaamde lagedrukstoom omgezet worden in duurzame electriciteit. Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel dragen daarmee bij aan reductie van gebruik van fossiele brandstoffen en verlaging van slibverwerkingskosten.
Energie is een belangrijk thema zowel buiten als binnen de wereld van het waterschap. Door energie uit afvalwater te halen wordt bijgedragen aan een groter deel duurzame energie en een beter gebruik van reststoffen (zoals slib) uit afvalwater. Belangrijk is ook dat het waterschap naar slimme oplossingen kijkt om kosten te beperken en concreet investeert in haalbare projecten. Geen woorden, maar daden!