Intentieverklaring moet waterkwaliteit versneld verbeteren

Met de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater werken alle betrokken partners op gebied van drinkwater, land- en tuinbouw, natuur, industrie, recreatie, gezondheidszorg en kennis komende jaren aan hardnekkige bestaande problemen zoals meststoffen (nutriënten) en gewasbeschermingsmiddelen en aan opkomende problemen zoals medicijnresten en microplastics. Minister Schultz: ‘Ik vind het een mooie stap dat we samen met alle betrokken partijen werken aan waterkwaliteit”, aldus minister Schultz bij de ondertekening van de intentieverklaring.

Minister van integraal waterbeheer
Insteek is dat gekeken wordt naar de hele keten. “Ik heb vaker aangegeven dat ik minister ben van integraal waterbeleid”, zei ze vanmiddag bij de ondertekening.

Kennisontwikkeling
De kennisinstituten Alterra, Deltares, KWR en RIVM versterkten vooruitlopend op de ondertekening hun samenwerking op het gebied van chemisch schoon en ecologisch gezond water. Daartoe ondertekenden zij woensdag 9 november een eigen samenwerkingsovereenkomst die de basis moet leggen voor een meerjarig programma van kennisontwikkeling om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. De focus van het meerjarige kennisprogramma ligt op nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en opkomende problemen.

Ambitieuzer
Tijdens het debat maandag gaf Schultz aan blij te zijn met de integrale delta-aanpak waterkwaliteit en zoet water. Ze gaf aan het Bestuursakkoord Water verder te willen verbreden, want “het kan ambitieuzer.” De Kamer moet concrete acties beter kunnen beoordelen op hun effectiviteit en kosten, vindt de minister.

Zorgsector
Schultz houdt in haar aanvalsplan vast aan de bronbenadering. Een van de speerpunten is het treffen van maatregelen om de hoeveelheid medicijnresten in het water te beperken. Daartoe wordt samenwerking gezocht met de zorgsector. Schultz gaf als voorbeeld aan te gaan kijken naar de mogelijkheid om vloeibare medicijnen niet door de gootsteen te gieten maar apart af te voeren. Water- en zorgsector bekijken samen waar de effecten van medicijngebruik op het milieu verminderd kunnen worden.

Zuivering
Naast het terugdringen van vervuiling aan de bron, blijft ook de zuivering voor Schultz een belangrijke schakel in de keten. Tijdens haar toespraak gaf ze hoog op over de Nederlandse waterzuiveringsinstallaties die tot de wereldtop behoren. Naast Nereda benoemde ze het project Schone Maasbeken en het onderzoek van waterschappen, drinkwaterbedrijven en het Ministerie van IenM naar efficiënte zuiveringsmethoden bij de rioolwaterzuivering in Papendrecht. Ook komen de waterschappen binnen enkele maanden met de resultaten van het onderzoek naar plekken waar aanvullende zuivering het meest effectief ingezet kan worden.  

PBL
In de laatste Balans van de Leefomgeving drong het PBL aan op het samenwerken aan een betere waterkwaliteit. ‘Als de Nederlandse overheid erin slaagt om met partijen afspraken te maken over een optimale mix van maatregelen is het volgens het planbureau mogelijk voor substantieel meer oppervlaktewateren de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen’, stelde het Planbureau daarin.
Volgens Schultz heeft het PBL vertrouwen in de nieuwe aanpak. “In de Rijksbegroting zit weer geld voor de Kaderrichtlijn Water. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is onze Delta-aanpak een stap in de goede richting om de Europese doelstellingen voor 2027 te kunnen halen. Met deze Intentieverklaring geven we de waterkwaliteit in heel Nederland een nieuwe impuls.”

De aanpak wordt komend jaar verder uitgewerkt met concretere maatregelen voor de langere termijn tot een nieuw Bestuursakkoord Water.

Kritisch
Vorig jaar lieten diverse deskundigen, waaronder het PBL, zich nog kritisch uit over het optimisme van Schultz over de haalbaarheid van de KWR-doelen. Het is de vraag of deze kritiek met het aanvalsplan voldoende is weggenomen.