Inspectie ILT: kwaliteit Nederlandse drinkwater voldoet grotendeels aan normen

Uit het rapport ‘De kwaliteit van het drinkwater in Nederland’ blijkt dat in 2013 de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed zijn nageleefd. Het rapport is gebaseerd op de controles van de drinkwaterkwaliteit door de drinkwaterbedrijven in 2013. De meetgegevens worden jaarlijks op grond van de Drinkwaterwet aan de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu gerapporteerd. De drinkwaterbedrijven hebben gezamenlijk 663.787 metingen uitgevoerd na de laatste zuiveringsstap (af pompstation) en in het distributienetwerk (soms bij de klant thuis), waarvan 547.923 metingen van wettelijk verplichte parameters.

Geen direct gevaar
Bij het overgrote deel van de metingen voldoet het drinkwater aan de gestelde normen. Bij 0,08 procent van de metingen constateren de drinkwaterbedrijven een normoverschrijding. Daarbij gaat het voor 90 procent om zogenoemde indicator parameters, zoals bijvoorbeeld geur, kleur en smaak van het drinkwater. De overschrijding van deze normen vormt volgens de ILT geen direct gevaar voor de volksgezondheid, maar geeft aan dat er onvolkomenheden zijn bij de productie of de distributie van drinkwater. 
Incidenteel 
Normoverschrijdingen in drinkwater zijn over het algemeen incidenteel van aard. Zo zijn er 46 normoverschrijdingen van microbiologische parameters gerapporteerd. Microbiologische verontreinigingen kunnen ziekteverschijnselen veroorzaken.Bij microbiologische verontreinigingen worden bedrijftechnische maatregelen genomen, zoals spuien en desinfecteren, om de verontreiniging ongedaan te maken. Escherichia coli is eenmaal in een watertoren aangetoond. In het herhalingsmonster
is het niet meer aangetoond en zijn geen specifieke maatregelen genomen. Legionella is 27 maal in het distributienet aangetoond. In alle gevallen na monsterneming in de binneninstallatie. De betreffende klant is door het drinkwaterbedrijf geïnformeerd over (door de klant) te nemen maatregelen om de normoverschrijding ongedaan te maken. Ook na werkzaamheden, zoals het vervangen van leidingen of reparaties aan leidingen, komt het voor dat niet meer aan alle normen wordt voldaan. In 2013 waren er 152 van dit soort meldingen.
Kwaliteitsnormen
De tien Nederlandse drinkwaterbedrijven pakken de incidenten volgens de LTI ‘effectief’ aan. De drinkwaterbedrijven leven de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater dan ook goed na. Daarmee is volgens de LTI ‘gewaarborgd dat het drinkwater in Nederland voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen.’
Tegelijkertijd staat de kwaliteit van drinkwaterbronnen onder druk, schreef minister Schultz van Ien M in april van dit jaar in de Beleidsnota Drinkwater. Gewasbeschermingsmiddelen, nitraat, nieuwe stoffen in geneesmiddelen en cosmetica, klimaatverandering en concurrerende activiteiten in de ondergrond vragen om extra aandacht voor de bescherming van drinkwaterbronnen en zuiniger omgang met water.
Meer kennis
Volgens Schultz is meer kennis nodig over de effecten van combinaties van stoffen en nieuwe bedreigingen, zoals antibioticaresistentie. Ook zijn meer investeringen nodig in het leidingnet, in zuivering en winning. Daarnaast wil het kabinet nader uitwerken wat de zorgplicht voor de drinkwatervoorziening inhoudt die bestuursorganen volgens de Drinkwaterwet hebben, strategische voorraden en nationale reserveringen aanwijzen, samenwerking in de waterketen bevorderen, de kwaliteitseisen en monitoring aanscherpen en een preventieladder vormen – een afwegingskader voor het voorkomen of aanpakken van verontreinigingen.

Geavanceerde zuiveringsmethoden 
Vewin wijst er in een reactie op de website op dat de goede kwaliteit van het drinkwater niet vanzelfsprekend is. Drinkwaterbedrijven zetten geavanceerde zuiveringsmethoden in om dit te bereiken. Vewin vindt dat meer aandacht nodig is voor de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater, het grond- en oppervlaktewater. Hiervoor bestaan wettelijke normen, maar deze worden niet gehaald, onder andere vanwege de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen, mest en geneesmiddelen. De Tweede Kamer heeft dan ook gevraagd om een Deltaplan Waterkwaliteit waarin de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater verbeterd moet worden.