InfraTech 2023: extra aandacht voor waterbouw

InfraTech 2023
De beursvloer van InfraTech 2019, de laatste fysieke editie.

Infraprofessionals kunnen zich weer registreren voor het grootste platform voor de sector in de Benelux: InfraTech. Na een gedwongen online-versie in 2021 gaan de deuren van Rotterdam Ahoy van 17 tot en met 20 januari 2023 weer wagenwijd open voor de 15e editie van de vakbeurs met de bijbehorende kennissessies en congressen. Waterbouw krijgt tijdens deze editie extra aandacht.

Door Armand Landman

Dit artikel is alleen zichtbaar voor PREMIUM abonnees

Schrijf je nu gratis in om toegang te krijgen tot PREMIUM artikelen. Alleen je emailadres is voldoende. Je kunt dan alle PREMIUM artikelen gratis lezen tot 1-1-2023. Het abonnement eindigt dan automatisch. Je zit nergens aan vast. Meer informatie over WaterForum PREMIUM lees je hier.
Wij gebruiken uw emailadres alleen om u toegang te geven tot PREMIUM artikelen

InfraTech 2023 krijgt een nieuw plein op de beursvloer, speciaal gericht op de waterbouw. Dat nieuwe Waterbouwplein is een ontmoetingsplek voor alle waterbouwbedrijven (groot en klein), die zich onder andere bezig­houden met civiele kunstwerken, landwinning, baggerwerk, hoogwaterbescherming, constructieve waterbouw, havenontwikkeling en gebiedsinrichting. De publieke sector is met eigen pleinen ook vertegenwoordigd op InfraTech en dat maakt het voor waterbouwbedrijven erg interessant om rechtstreeks met hen in contact te komen. Het Waterbouwplein ligt op een prominente plek in hal 1, de hal met het thema Infra, en heeft plek voor tien organisaties die ieder een eigen info­balie krijgen en een gezamenlijke bar.

Nieuw eiland in de Westerschelde

Tijdens InfraTech 2023 zal voor de eerste keer ook het congres ‘Bouwen in Water’ plaatsvinden, op 19 januari 2023. Dat is een voortzetting van het eerdere congres World Water Works, dat op 23 en 24 maart 2016 plaatsvond in Antwerpen. Het symposium behandelt de bouw en inrichting van een nog aan te leggen industrieel energie-eiland in of nabij de monding van de Westerschelde. In het eiland wordt een waterkering in de Wester­scheldemonding opgenomen, in het kader van bescherming van het achterland met daarbij oog voor de toeganke­lijkheid van de Wester­schelde­havens en een tweede Noord-Zuidverbinding. En er is plek voor een nieuwe zeecontainerterminal aan de zeezijde met een offshore werkhaven en de mogelijkheden voor het accommoderen van kern­centrale(s), een LNG-terminal, alternatieve energievoorzieningen uit zon,

InfraTech 2023
Gastheer Rijkswaterstaat wil in 2030 helemaal klimaatneutraal en circulair werken.

wind en getijde en de vestiging van nieuwe industrie. De grote vraag tijdens het symposium is of de kosten-batenverhouding van grootschalige ingrepen gunstig is. Is er behoefte aan nieuwe zeehavens op een eiland met op- en overslagcapaciteit voor alle soorten van lading, richting de havens van Antwerpen, Gent, Vlissingen? Noord-Frankrijk zal middels het Seine-Nord Canal ook tot het achterland van deze havens behoren. Kern van het vraagstuk is of een waterkering in de Westerschelde op den duur onontkoombaar is in het kader van veiligheid, zeespiegelstijging, en verdere economische ontwikkelingen. Of is de schade aan de natuur die daardoor ontstaat ontbindend? Met deze afweging kan een duurzaam antwoord gegeven worden op alle deelvragen waarvoor de Wester­schelde de inwoners en de industrie van het Scheldebekken plaatst.

 

Waterkering of getijdengebied?

Het symposium is bedoeld om ideeën te presenteren, kennis uit te wisselen en meningen te sonderen over een op termijn noodzakelijke slimme herinrichting van de Westerschelde. De bouw van een nieuw waterbouwkundig meesterwerk in de monding van de Westerschelde, bestaande uit een multifunctioneel eiland met een waterkering, is een mogelijkheid. Een dam evenwijdig aan de Zeeuwse kust, met mogelijkheden voor getijdenenergie, die een nieuw getijdengebied voor de kust vormt, is een andere.Doel is om de Westerscheldehavens betrouwbaar toegankelijk te houden en het achterland te beschermen tegen de stijgende waterspiegel. Verbetering van de nautische veiligheid op de Westerschelde om blokkades – zoals recentelijk o.a. in het Suez­kanaal en de Elbe – te voorkomen, lijkt nodig. Ook wordt onderzocht of dan de verhoging van dijken, ter bescherming van Antwerpen tegen hoog water, beperkt kan worden. Een waterkering in de monding is immers een klassieke oplossing.
De opening van vakbeurs InfraTech wordt altijd druk bezocht.
De opening van vakbeurs InfraTech wordt altijd druk bezocht.

Schakel

InfraTech 2023 kent daarmee een interessante schakel met de (water)bouwbranche. Naast de waterbouw biedt het grootste platform voor de infrabranche tal van andere actuele thema’s, waaronder ‘Mobiliteit en Logistiek’; ‘Vervanging en Renovatie’; ‘Digitale Infra’; ‘Human Capital’ en ‘Klimaat en Verduurzaming’. Vooral het laatste thema zal in januari in Rotterdam Ahoy veel aandacht krijgen. Want de organisatie van InfraTech 2023 wil dat deze 15e editie flink bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen. Dat kan en moet namelijk. Omdat Infra­Tech al bijna dertig jaar dé plek voor de gehele keten is om laag­drempelige ontmoetingen en open gesprekken te hebben. Deze ont­moetingen zijn cruciaal voor samenwerkingen waarmee de noodzakelijke veranderingen in de infrasector gerealiseerd kunnen worden.
Een van die noodzakelijke veranderingen is verduurzamen. Verduurzaming leeft in de infrasector, maar is ook een transitie in de hele economie. We lopen achter op de doelen uit het Klimaatakkoord (49 procent minder uitstoot in 2030), de energie- en grondstoffenmarkt zijn ernstig verstoord en infra- en bouwprojecten staan onder druk, niet in de laatste plaats vanwege de stikstofcrisis. InfraTech neemt dit serieus en wil een forse bijdrage leveren aan een circulaire infrasector, emissiereductie en de energietransitie.

een magneet voor jong talent.
InfraTech is al jaren een magneet voor jong talent.

Circulair

De Nederlandse economie – en dus ook de infrabranche – moet in 2050 al volledig circulair zijn. Rijkswaterstaat heeft de lat zelfs nog hoger gelegd: die dienst wil in 2030 al helemaal klimaatneutraal en circulair werken. En ook provincies, gemeenten en waterschappen hebben vergaande ambities die niet alleen het aangezicht, maar ook de werkwijze van de Nederlandse infrabranche voorgoed zullen veranderen.

Zelden was de noodzaak om ketenbreed te vernieuwen, te innoveren en te zorgen voor de juiste schaalgrootte voor die veranderingen zo groot als nu. Zelden was de noodzaak voor samenwerking tussen opdrachtgevers en de markt, tussen publiek en privaat, zo nadrukkelijk aanwezig.

Ook deze editie is er weer veel aandacht voor innovaties.

Circulair, klimaat- en energieneutraal en duurzaam: dat zijn de drie kernbegrippen die de komende decennia boven alles zullen gaan. De infra­sector kan aan de basis staan van een routekaart naar nieuwe wegen. Wegen die minder en schonere energie vragen en wegen gemaakt van herbruikbare grondstoffen. InfraTech is hét belangrijkste platform waarop alle ideeën, kennis en innovaties samengebracht zijn.

Bouwhubs

Het thema Klimaat & Verduurzaming krijgt veel aandacht tijdens InfraTech 2023.

Het thema Klimaat & Verduurzaming krijgt veel aandacht tijdens InfraTech 2023.

Maar natuurlijk krijgen ook de andere thema’s de aandacht die ze verdienen. Onder de noemer Mobiliteit en Logistiek zullen bijvoorbeeld elektrisch bouwvervoer en bouwhubs rond steden aandacht krijgen, maar ook Mobility as a Service (MAAS) en de mogelijkheden om bouwlogistiek al in de aanbestedingsfase te belonen. Het thema Vervanging en Renovatie is een belangrijke. Nederlandse kunstwerken zullen de komende jaren grondig onder handen genomen worden. Rijkswaterstaat zet daarbij in op combinatiecontracten. Maar hoe organiseer je dat slim? Verder zullen natuurlijk standaardisatie en circulair bouwen de nodige aandacht krijgen op de beursvloer.

Dan het thema Digitale Infra. Dat gaat al lang niet meer alleen over kabels en leidingen en bits en bytes. Nee, onze wegen en vervoersmiddelen worden steeds slimmer en adaptiever. Dus is extra asfalt dan wel altijd de beste oplossing?

Waardevolle ontmoetingen en gesprekken tijdens InfraTech.

Hoe vind je de juiste mensen?

Human Capital ten slotte, dat is naast duurzaamheid en circulariteit misschien wel de grootste opgave voor de komende jaren. Want waar vind je in deze tijd van arbeidskrapte en noodzaak tot het behouden van goed geschoold personeel de juiste mensen om al dat werk te klaren? InfraTech is al jaren een magneet voor jong talent en zal ook in 2023 weer een brugfunctie vervullen tussen opleidingen en werkgevers. Op de verschillende pleinen zullen jonge infraprofessionals met open armen ontvangen worden.

Nieuw dit jaar is de Infra Career Lounge, waar exposanten van InfraTech een eigen meetingpoint hebben om jonge talenten te ontvangen. Studenten en Young Professionals kunnen bij de meetingpoints informeren over de carrièremogelijkheden en hun CV en wensen bespreken met de recruiter. Vervolgens kan de recruiter de jongeren doorsturen naar de beursstand van het bedrijf. Daarnaast is er een speciale safari over de beursvloer: een tour langs verschillende stands.

Registreer gratis!


Longreads zijn artikelen uit het magazine die wekelijks gedeeld worden.