Minister Cora van Nieuwenhuizen voor de Maeslantkering (foto: Rijkswaterstaat).

Van de 19 waterschappen met primaire keringen zijn bij 5 waterschappen verbeteringen nodig voor een volledige borging van de zorgplicht. Hetzelfde geldt voor 3 van de 7 regio’s van Rijkswaterstaat. In totaal constateerde de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) 20 tekortkomingen, waarvan 14 in de uitvoering. De waterschappen werken aan verbeteringen en het ILT voert dit jaar herinspecties uit.

De besturen van de waterschappen en Rijkswaterstaat herkennen zich in de bevindingen en conclusies in inspectierapport. Zij denken de meeste verbetermaatregelen in 2021 af te ronden. ‘Op basis van inspectiebevindingen en de bestuurlijke reacties, stelt de ILT vast dat de waterschappen in 2020 de inrichting van de zorgplicht kunnen hebben geborgd’, schrijft minister Van Nieuwenhuijzen 20 januari in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij waterschap Scheldestromen en waterschap Friesland zijn de meeste tekortkomingen geconstateerd. Bron: ILT-rapport

Onderhoud

ILT heeft vooral tekortkomingen geconstateerd bij het dagelijks gegevensbeheer en onderhoud. De zorgplicht gaat over de wijze waarop de keringbeheerders het beheer en onderhoud van de dijken, duinen en de primaire waterkeringen uitvoeren. Zonder goed beheer en onderhoud neemt het risico op het bezwijken van onze bescherming tegen overstromingen vanuit de zee en de grote rivieren toe.

Nieuwe normering

Tijdens de inspecties is niet nagegaan of de waterkeringen zelf voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Dit geldt eveneens voor de feitelijke uitvoering van het beheer en onderhoud.Of de primaire waterkeringen voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen wordt op dit moment nagegaan in het toets programma Wettelijk Beoordelings-instrumentarium (WBI). In 2023 rapporteert de minister van IenW over het landelijk veiligheidsbeeld aan de Tweede Kamer.

Bijeenkomst over Zorgplicht

Op 12 februari is er een bijeenkomst van het Netwerk Dijkmonitoring over de Zorgplicht. Het gaat over het rationeel investeren in meten en monitoren vanuit management-, directie- en bestuurdersperspectief. Het Netwerk Dijkmonitoring wordt mede mogelijk gemaakt door STOWA, Deltares, Fugro, Arcadis en BZ Ingenieurs & Managers.

Dijkmonitoring

Tijdens de bijeenkomst vertellen Martin Schepers van waterschap Rivierenland en Martin van der Meer (Fugro) meer over lifecycle monitoring (LCM).  Zij lichten toe dat LCM kan bijdragen aan een verbetering van het handelingsperspectief van de dijkbeheerder, management, directie en bestuur. Er worden ook ervaringen uitgewisseld in aansprekende cases en ‘best practices’.