Iedereen betaalt straks 25 cent per dag voor doortrekken wc

De Algemene Waterschapspartij (AWP) en de VVD zijn de grootste partijen van gekozen bestuurders van Delfland. In de coalitie – die verder uit Bedrijven, Ongebouwd, CDA en Water Natuurlijk bestaat – is afgesproken aan de kwijtschelding voor de zogenoemde “watersysteemheffing”, de belasting voor stevige dijken en droge voeten, vast te houden. Alleen de “waterzuiveringsheffing” wordt niet meer kwijtgescholden.
Vervuiler betaalt
Dat een waterschap als functionele democratie geen inkomenspolitiek hoort te bedrijven, staat volgens de VVD en AWP buiten kijf: gemeenten moeten hun armoedebeleid niet op de waterschappen afwentelen, dat is de omgekeerde wereld! Maar er zijn nog meer redenen voor deze aanpassing. Het is, uitgaande van het principe ‘de vervuiler betaalt’, wel zo eerlijk dat iedere inwoner meebetaalt voor het zuiveren van zijn eigen plas en poep. Niemand krijgt toch ook gratis elektriciteit, gas of drinkwater?
Hoge kosten = hoge tarieven
Omdat Delfland de zuivering bij Houtrust niet kon uitbreiden, was een dure, nieuwe locatie nodig. Gecombineerd met veel verhard oppervlak en kwetsbaar laag gelegen land leidt dat tot uitzonderlijk hoge kosten en daarom hoge tarieven. Een gemeente wordt minder geraakt door kwijtschelding: gemeentebelastingen maken slechts een klein deel uit van de gemeentelijke inkomsten, het grootste deel daarvan komt van het rijk via het gemeentefonds. De enige inkomsten van een waterschap zijn de eigen belastingen.
Iedereen meebetalen
De kwijtschelding bedroeg in 2005 nog € 2 miljoen, in 2015 loopt dat op tot € 15,3 miljoen en bij ongewijzigd beleid kan dit oplopen tot € 19 miljoen in 2017, circa 10% van de totale begroting. Het waterschap moet echter wel zijn werk doen. Het kwijtgescholden bedrag moet daarom worden opgebracht door de inwoners en bedrijven die wél belasting betalen. Hierdoor moeten steeds minder mensen, steeds meer gaan betalen. Daarmee komt de solidariteit onder druk te staan. De coalitie zoekt hiervoor een oplossing. De gedeeltelijke afschaffing van de kwijtschelding leidt tot lagere tarieven voor de zuiveringsheffing voor iedereen, naar schatting zo’n 30 euro per gezin per jaar. Daar profiteren alle inwoners van, ook diegenen die net boven de bijstandsnorm zitten.
Kwartje per dag
De kwijtschelding van de watersysteemheffing, ongeveer de helft van het tarief, blijft bestaan. Alleen de zuiveringsheffing moet voortaan door iedereen worden betaald. Dat gaat om een klein bedrag: een kwartje per dag voor alles wat we door het toilet spoelen. Dit bedrag is gemaximeerd omdat grotere gezinnen voor maximaal drie personen betalen, waarmee al een zekere solidariteit is ingebouwd. Dat komt neer op jaarlijks ca. 94 euro voor een alleenstaande en ca. 283 euro voor een gezin met een huurhuis.

Meer maatregelen
De coalitie heeft meer maatregelen afgesproken om de tarieven de komende vier jaar zo laag mogelijk te houden. Het waterschap kijkt aan tegen een hoge schuld, door alle noodzakelijke investeringen uit het verleden. De coalitie gaat hard aan de slag om deze schuldenlast aan te pakken. Hiermee zadelen wij toekomstige generaties niet op met een torenhoge schuld. Om dit te bereiken bezuinigt Delfland nog eens 10 miljoen euro per jaar. Bovendien is afgesproken dat alle burgers samen in 2016 een kleiner aandeel van de totale rekening betalen. Waterschappen moeten niet wachten om nieuwe technologie in te zetten om daarmee de rioolwaterzuivering structureel goedkoper te maken. Door al deze maatregelen zullen de tarieven voor iedereen zo laag mogelijk blijven, ook voor de allerarmsten!