HydroBusiness realiseert en exploiteert duurzame afvalwaterzuiveringsinstallatie voor VION

De voorbereidingen voor de bouw van de awzi zijn al maanden aan de gang. De gemeente en het waterschap hebben inmiddels de benodigde vergunningen afgegeven. Begin november 2013 is gestart met de grondwerkzaamheden. “Het grote verschil met de huidige situatie is dat wij van een fysisch-chemische zuivering middels een DAF-unit (dissolved air flotation) naar een volledig biologische waterzuivering gaan”, licht Smetsers toe. “Momenteel gaat het verontreinigde water eerst door een trommelzeef om de vaste delen te verwijderen. Vervolgens komt de waterstroom in een buffertank. Daarna in de DAF-unit waar VION polymeer en ijzerchloride toevoegen. De fracties die vervolgens ontstaan worden afgescheiden, zodat de waterstroom op de riolering kan worden geloosd.”

Volledige vervanging

De DAF-unit is het enige onderdeel dat bij de nieuwe installatie intact blijft. “Verder gaan wij alles vernieuwen. De DAF-unit gaan wij gebruiken als statische vetafscheider zonder chemicaliëngebruik. Door het toepassen van anaerobe vergisting wordt biogas geproduceerd. Een BIDOX-installatie draagt zorg voor de biologische ontzwaveling van het gevormde biogas. Om het met de statische vetafscheider voorgezuiverde afvalwater verder geschikt te maken voor intern hergebruik passen wij een efficiënte aerobe behandelingsstap toe. Hiervoor realiseren wij een MBR-NAS, op basis van anammox bacteriën”, aldus Smetsers. 
DBFO-contract
Colsen is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de awzi. HydroBusiness is projectmanager en gaat de installatie op basis van een DBFO-contract langjarig exploiteren. De zuiveringscapaciteit neemt toe, benadrukt Smetsers. “Door uitbreiding en groei van de vestiging in Boxtel neemt de effluentstroom neemt toe van 500.000 naar 750.000 m3 per jaar. En van het gezuiverde water zal Vion op jaarbasis circa 200.000 m3 hergebruiken. Bijvoorbeeld om de veewagens schoon te spuiten of de stallen te sproeien.” Zo bespaart het bedrijf ook op drinkwater. De accountmanager benadrukt dat het water bij hergebruik nimmer met het product in contact zal komen. Vion zal het slechts voor laagwaardige toepassingen inzetten.
Biogas
Naast een hogere zuiveringscapaciteit kan de nieuwe awzi op jaarbasis ruim 1 miljoen m3 hoogwaardig biogas produceren uit afvalwater. Vion hoeft hierdoor minder aardgas aan te kopen, waardoor het bedrijf duurzamer omgaat met natuurlijke bronnen. De nieuwe awzi heeft ook een positieve bijdrage op de verspreiding van geur- en geluidshinder. Zo worden de nieuwe trommelzeef voor de scheiding van vast en vloeistof volledig overkapt. Daarnaast wordt de lucht bij de buffertank en de afgesloten ruimte waar het biologisch slib wordt ingedikt afgezogen en vervolgens gebruikt voor beluchting in het biologische zuiveringsproces.
Meerdere trajecten
HydroBusiness is volgens Smetsers, in nauwe samenwerking met Colsen, met meerdere bedrijven in de voedselindustrie in gesprek om vergelijkbare installaties te installeren op basis van een DBFO-contract. “Het betekent dat wij de installatie niet alleen exploiteren, maar tevens financieren. Klanten hebben er verder geen omkijken naar en kunnen zich zo richten op hun primaire bedrijfsprocessen.”