HWBP drijft hoogheemraadschap en Noordwijk op kosten

Sinds de start van de werkzaamheden in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma in 2008 is de grondwaterstand in Noordwijk gestegen. Het leidde eind 2013, begin 2014 tot veel overlast. Kelders liepen onder water.

Onderzoek  van Deltares en Wareco Ingenieurs (in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland) wees uit dat niet alleen de hevige regenval en de aanleg van infiltratievoorzieningen voor hemelwater dat van het riool is afgekoppeld dit veroorzaakte, maar dat vooral de aanleg van het kustwerk en het opspuiten van zand op het strand debet waren aan de wateroverlast. Het grondwater wordt opgesloten tussen de dijk-in-duin en een onverwacht aanwezige kleilaag in de ondergrond.

Klei
Met de aanleg van een retourdrainage vlakbij de dijk-in duinconstructie denkt het Hoogheemraadschap het gestegen grondwaterpeil te kunnen beheersen. Dit zou hierdoor zo’n vijftig centimeter moeten zakken.Dat de aanleg van de drainage zoveel duurder uitpakt dan vooraf ingeschat wordt met name veroorzaakt doordat  de drain dieper moet worden aangelegd om voldoende effect te hebben, vertelt woordvoerder Gerbrant Corbee. “Dit was in de eerste verkenning anders ingeschat.”

Retourdrainage
Een tweede oorzaak voor de kostenstijging ligt in het gegeven dat de retourdrainage complexer is dan verwacht. Het plan was om het water te lozen op het strand. Dit bleek echter wettelijk niet mogelijk. Corbee: “De regelgeving bleek anders dan vooraf was geïnterpreteerd. Na overleg met Rijkswaterstaat werd duidelijk dat lozen op het strand niet is toegestaan.”
Nu is gekozen voor lozing op plekken waar de ondergrond geen ondoordringbare kleilaag heeft. Het hoogheemraadschap heeft er vertrouwen in dat met de diepere drainage en de lozing op plaatsen met een betere afwatering het grondwaterpeil in Noordwijk weer beheersbaar wordt. “We hebben nu uitvoerig bodemonderzoek laten doen en uit en te na doorgerekend hoe we het grondwaterpeil kunnen laten zakken.”

Kosten
Wie opdraait voor de extra kosten, is nog punt van overleg. In principe is al met de gemeente afgesproken dat Noordwijk vijftien procent meebetaalt. Maar Hoogheemraadschap bestuurder Sjaak Langeslag liet op omroep BO al weten  het “niet onlogisch” te vinden dat “een deel van de kosten voor rekening komen voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma”. “Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is van de rijksoverheid. De Kustversterking Noordwijk was een van de projecten daaruit. Dit is in belangrijk deel een uitvloeisel van die kustversterking”, aldus Langeslag. Hij gaf aan dat hierover al contact is geweest met de programmadirectie bij Rijkswaterstaat. “ Corbee beaamt dat het hoogheemraadschap bij Rijkswaterstaat de vraag heeft neergelegd een deel van de kosten te dragen.

Schadeclaims
Naast de gestegen kosten voor de dieper aangelegde en complexere drainage liggen er ook  schadeclaims van burgers die zijn getroffen door de wateroverlast. In de media wordt wel gesproken over een schadebedrag van 1,5 tot 2 miljoen euro. Corbee kan dat niet bevestigen. Ook is nog onbekend hoe de verdeling van mogelijke schadeclaims over de betrokken partijen wordt. “Er is een onafhankelijke schadecommissie opgesteld die gaat kijken welke claim waar thuis hoort. Dat kan zowel bij de gemeente, het hoogheemraadschap of het rijk zijn. Maar er ligt ook een eigen verantwoordelijkheid bij de woningeigenaren.” Uiterlijk eind oktober moet hierover duidelijkheid zijn.

De werkzaamheden aan de drainage worden nog dit jaar uitgevoerd.

 


> foto https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken