Houtstook is een grote bron van vervuiling van oppervlaktewater. (foto: Twitter).

De neerslag van kankerverwekkende stoffen (Benzo(k)fluoranteen) in het oppervlaktewater door het stoken van hout en verkeer en vervoer is voor een derde verantwoordelijk voor vervuiling van het oppervlaktewater. Dat blijkt uit een recent rapport van Deltares en Ecofides waarin alle bronnen voor probleemstoffen voor de waterkwaliteit met het oog op de Kaderrichtlijn Water in kaart zijn gebracht.

Eva Akerboom van de Partij voor de Dieren heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu net voor de kerst schriftelijk vragen gesteld over houtstook als grootste bron van kankerverwekkende stoffen in het oppervlaktewater. Zij vraagt de bewindslieden of zij aan de slag gaan met het terugdringen van houtstook door huishoudens om zo de uitstoot van het schadelijke PAK Benzo(k)fluoranteen tegen te gaan.

Subsidie op houtstook
Ook wil Akerboom weten hoe het kan er een Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) bestaat om houtstook te bevorderen. ‘Hoeveel dragen de gesubsidieerde pelletkachels en biomassaketels bijdragen aan de uitstoot van PAK’s, zowel in de lucht als in het oppervlaktewater?’, schrijft ze in haar brief. Ook de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) die het mogelijk maakt om op grote schaal hout bij te stoken in kolencentrales leidt tot vragen.

Maatregelen
Het rapport van Deltares en Ecofides is opgesteld om waterbeheerders te ondersteunen in het ontwerpen van aangepaste monitoring-en maatregelenprogramma’s voor probleemstoffen en nieuwe prioritaire stoffen. Waterbeheerders kunnen de informatie uit het rapport gebruiken als zij de overschrijden van een specifieke stof in een bepaald waterlichaam constateren. Na het stellen van de diagnose, kan de oorzaak makkelijker worden achterhaald. Daarnaast beschrijft het rapport welke maatregelen genomen zouden kunnen worden en door wie. In het geval van houtstook ligt de bal in Den Haag of in Brussel.