De alliantieprincipes voor de samenwerking binnen het HWBP zijn op 11 april gelanceerd, tijdens de Dijkwerkersdag. Rechts van het midden houdt UvW-bestuurslid Hetty Klavers lachend de grafische weergave van de principes omhoog (foto: Unie van Waterschappen).

Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben ‘alliantieprincipes’ opgesteld voor de samenwerking binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Deze richtlijnen zijn op 11 april gelanceerd, tijdens de Dijkwerkersdag. Er was behoefte aan een nieuwe set ‘spelregels’ omdat steeds meer HWBP-projecten nu in de uitvoeringsfase komen. En deze fase stelt andere eisen aan de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen.

Het HWBP staat voor een grote maatschappelijke opgave om de waterveiligheid van Nederland te waarborgen en vormt het grootste uitvoeringsprogramma binnen het Deltaprogramma. Het doel van het HWBP is om in 2050 alle primaire keringen op een sobere en doelmatige wijze versterkt te hebben, zodat deze voldoen aan de wettelijke normen zoals die zijn vastgelegd in de Waterwet.

‘Samenwerking wordt steeds intensiever’
Hetty Klavers, bestuurslid van de Unie van Waterschappen en portefeuillehouder HWBP: “Nu we met het Hoogwaterbeschermingsprogramma een nieuwe fase ingaan en er steeds meer projecten in de uitvoeringsfase komen, betekent dit dat de samenwerking tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat steeds intensiever wordt. Daarom is het goed om deze principes als leidraad voor de samenwerking te nemen.”

Bestuurlijke paraplu van de samenwerking
De alliantieprincipes vormen volgens de betrokken partijen de bestuurlijke paraplu van de samenwerking in het HWBP. In de principes zijn de bestaande doelen en de scope van de alliantiesamenwerking bevestigd en zijn uitgangspunten geformuleerd voor sturing en organisatie van het HWBP. Een effectieve krachtenbundeling vergt dat de alliantiepartners samenwerken op basis van een gezamenlijke set van waarden en normen, die richting geven aan de houding en gedrag van alle betrokkenen. Voor het HBWP zijn de volgende gezamenlijke waarden benoemd:
Best for Program– ‘We handelen vanuit het collectief belang van de alliantie als geheel en we werken gezamenlijk aan maatschappelijk optimale oplossingen voor waterveiligheid.’
Solidair– ‘We dragen gezamenlijk bij aan de financiering en uitvoering van de Nederlandse versterkingsopgave, ongeacht onze individuele belangen. We zijn gelijkwaardig en samen verantwoordelijk.’
Rolzuiver– ‘We vervullen verschillende rollen in het HWBP (uitvoerder, financier, toezichthouder, kadersteller) en combineren deze soms. We zijn rolzuiver in het belang dat we behartigen.’
Transparant– ‘We zijn open naar elkaar. Als ons individuele belang botst met het collectieve belang, maken we dit bespreekbaar.’
Voorspelbaar en verrassingsvrij– ‘We maken risico’s en issues vroegtijdig bespreekbaar, zodat hierop gezamenlijk gestuurd kan worden en besluiten zorgvuldig tot stand kunnen komen.’
Betrouwbaar– ‘We maken heldere afspraken met elkaar en komen die na.’