Hoogwaterbeschermingsprogramma uit de startblokken

Dijkgraaf Herman Dijk ontving de beschikking uit handen van Hans Oosters (portefeuillehouder Waterveiligheid van de Unie van Waterschappen en lid Stuurgroep HWBP). Dit gebeurde tijdens het praktijkseminar ‘Kennisdelen is vermenigvuldigen’ in Amersfoort.

Verantwoordelijk minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is blij met deze mijlpaal: “We zijn in Nederland nooit klaar met ons water. We moeten alert blijven. Het water is van ons allemaal. We hebben ons watermanagement op orde, maar tegelijk blijven we kwetsbaar. De start van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma illustreert dat Rijk en waterschappen ook in de komende jaren op heel veel plekken hard aan de slag gaan om ons land te beschermen tegen overstromingen.”
Noodzakelijk
Deze bescherming is ook hard nodig, bleek onlangs nog tijdens een uitzending van Reporter Radio. In een derde van de onderzochte gebieden die door dijken worden beschermd, zogeheten dijkringen, is de kans op een overstroming eens in de honderd jaar, of vaker. Dat is veel meer dan tot nu toe werd aangenomen. Tweede Kamerlid Eric Smaling wil daarover een debat in de Tweede Kamer met minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu
Financiering
Sinds 1 januari is de gewijzigde Waterwet van kracht waarmee de juridische basis voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma is gelegd. De afgelopen periode hebben waterschappen en Rijk gewerkt aan de bijbehorende financieringsregeling. Deze regeling, die per 1 april van kracht is gegaan, schetst de kaders waaraan dijkversterkingsprojecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor financiering vanuit de gezamenlijke dijkrekening. Naast het project Zwolle zullen dit jaar nog zo’n 20 projecten van start gaan binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Geduld
De instabiele Rijnkade in Arnhem kan waarschijnlijk pas na 2020 worden aangepakt, meldt De Gelderlander  De hoge waterkering voldoet weliswaar niet aan de veiligheidseisen, maar de problemen zijn niet zo dringend dat ze een grote prioriteit zijn voor Waterschap Rijn en IJssel, aldus een woordvoerder van het waterschap. 
Zwolle
In de komende jaren worden er in het gebied van het Waterschap Groot Salland diverse dijken en waterkerende kunstwerken (sluizen, stuwen, gemalen en kades) aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.Vanaf 2014 start het waterschap met de verkenningsfase voor het traject langs de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en de oostoever van het Zwarte Water in Zwolle. Vooraf staat nog niet vast welke oplossing Groot Salland kiest voor de dijkversterking. In de verkenningsfase onderzoekt het waterschap  de mogelijke oplossingen, samen met de provincie en de gemeente, inwoners, ondernemers en belangengroepen.

Huidige opgave

De huidige opgave voor het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma bestaat uit het treffen van maatregelen aan ruim 700 kilometer primaire waterkering (dijken) en meer dan 200 waterkerende kunstwerken (sluizen, stuwen), van zowel waterschappen als Rijkswaterstaat. Het is daarmee het meest omvangrijke programma dat de komende jaren op watergebied wordt uitgevoerd, als onderdeel van het Deltaprogramma. Het totale budget voor het programma (dat na 2019 doorloopt) bedraagt zo’n vier miljard euro.