Bebouwing in buitendijkse gebieden en in de directe omgeving van dijken staat mogelijk in de weg als er in de toekomst dijkversterkingen nodig zijn (foto: Hollandse Delta).

Waterschap Hollandse Delta laat de gevolgen van klimaatverandering voor ruimtelijke ontwikkelingen in het Rijnmond-Drechtstedengebied onderzoeken. Vanuit het samenwerkingsverband Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden heeft het waterschap opdracht gegeven aan ingenieursadviesbureau Sweco om de risico’s in beeld te brengen en aanbevelingen te doen. Het eindrapport verschijnt medio 2021.

De door klimaatverandering veroorzaakte stijgende zeespiegel en hogere waterstanden in de rivieren kunnen, gecombineerd met de langzame maar gestage bodemdaling, grote gevolgen hebben voor veel ruimtelijke ontwikkelingen. Dat geldt vooral voor investeringen die minstens 50 jaar tot 150 jaar moeten meegaan in buitendijkse gebieden en rondom dijken. Bij hogere waterstanden zijn dijkversterkingen nodig, waarvoor meer ruimte nodig is. Als er nu gebouwen langs de dijk worden gebouwd, staan die mogelijk straks in de weg als de dijk moet worden versterkt. Ook de buitendijkse gebieden worden meegenomen in het Sweco-onderzoek.

‘No regret’
Die informatie is niet alleen voor de waterschappen van belang, maar ook voor de gemeenten, Rijkswaterstaat en de Rotterdamse haven. Het onderzoek van Sweco is een ‘no-regretonderzoek’: het moet inzicht geven in de risico’s en mogelijke maatregelen, zodat overheden en investeerders later geen spijt krijgen van beslissingen uit het verleden.

Handvatten
Het eindrapport moet inzicht geven in de wijze waarop men rekening kan houden met de onzekerheden ten aanzien van zeespiegelstijging om grote kosten in de toekomst te voorkomen. En het moet handvatten bieden voor zowel planologen (‘welke bestemming is waar mogelijk?’) als voor bouwers en investeerders (‘zijn er waterbestendige deuren nodig en op welke hoogte moeten de stopcontacten komen?’).