Op 8 juni bij Royal HaskoningDHV in Amersfoort

De recente droge zomers maakten duidelijk hoe belangrijk voldoende beschikbaarheid van water is. Bovendien worden de lozingseisen aangescherpt en wil de EU waterzuivering een rol laten spelen in de circulaire economie. Tijdens Hét Nationale Watersymposium, georganiseerd door SKIW en Koninklijke VEMW, vertellen prominente sprekers wat er op het spel staat en wat passende oplossingen zijn voor het veilig stellen van de zoetwater­voorziening voor het waterafhankelijke bedrijfsleven.

De waterafhankelijke industrie is belangrijk voor Nederland. Waterafhankelijke sectoren zijn samen verantwoordelijk voor bijna 20 procent van onze economie. Industriële watergebruikers worden, net als andere watergebruikers, gecon­fronteerd met veranderingen. Nadat we eeuwenlang in Nederland vrijwel uitsluitend bezig waren met de vraag hoe we ons konden beschermen tegen te veel water, dringt nu het omgekeerde vraagstuk zich urgent op. Bedrijven krijgen steeds vaker van hun drinkwaterbedrijf te horen dat hun aanvraag tot levering van meer water niet kan worden gehonoreerd.

De droge zomers van de afgelopen jaren maakten duidelijk hoezeer wij afhankelijk zijn van voldoende beschikbaarheid van water. Daarnaast worden voor zowel waterbeheerders en industrie de lozingseisen aangescherpt en wil de EU waterzuivering een rol geven in de circulaire economie. Op 8 juni kunt u tijdens Hét Nationale Water­symposium van prominente sprekers vernemen wat er op het spel staat en hoe zij vanuit hun rol een bijdrage willen leveren aan passende oplossingen en aan de veiligstelling van de zoetwatervoorziening voor het waterafhankelijke bedrijfsleven. Het event vindt plaats bij Royal HaskoningDHV in Amersfoort

Water en bodem sturend
Namens de rijksoverheid zal Jaap Slootmaker, directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ingaan op de sturende rol van water en bodem bij toekomstige beslissingen over de ruimtelijke inrichting van ons land. Daartoe zijn keuzes gemaakt die gevolgen zullen hebben voor zakelijke en andere watergebruikers.

Drinkwater is een eerste levensbehoefte. Duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening is niet alleen van belang voor de volksgezondheid; ook onze economie is ervan afhankelijk. Door klimaatverandering en de groei van het aantal inwoners én de econo­mie, zal de vraag naar drinkwater in 2030 groter zijn dan nu. Dit stelt de drinkwaterbedrijven voor een flinke uitdaging. Rob van Dongen, algemeen directeur van Brabant Water, laat u zien hoe zijn bedrijf deze uitdaging aangaat.

Innovaties en aanstormend talent
Uitdagingen zijn er ook vanwege het steeds strengere Europese waterkwaliteitsbeleid. De eisen aan de zuivering van water nemen toe. Cora Uijterlinde, research manager bij STOWA, gaat tijdens haar inleiding in op de bijdrage van STOWA aan innovaties op het gebied van watertechnologie. Innovaties zijn hard nodig om kosten­effectief te voldoen aan de verwachte aangescherpte eisen.

Hét Nationale Watersymposium heeft ook oog voor aanstormend talent! Aan het eind van de ochtend zullen studenten van de Technische Univer­siteit Delft, de WUR en de Hanze­hogeschool in de vorm van pitches hun projectposters toelichten.

Parallelle sessies
Na de lunch vinden er twee parallelle sessies plaats. Sessie 1 staat in het teken van de laatste innovaties op het gebied van waterbehandeling. U verneemt van sprekers van KWR, Royal HaskoningDHV, Evides Industrie­water en DOW de laatste resultaten van diverse innovatieprojecten en wat deze voor de industrie en watersector kunnen betekenen. Sessie 2 staat in het teken van de rol van water in de energietransitie. Sprekers van HYCC, Eneco, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Aquaminerals informeren u over respectievelijk de productie van waterstof en de gevolgen voor het watergebruik én over de inzet van duurzame warmte uit rwzi-effluent.

Industrieel watergebruik
Tijdens de plenaire middagsessie
komen vooral de industriële watergebruikers aan het woord. Jos Peeters van Coca Cola en Susan Ladrak van Grolsch vertellen u alles over de ervaringen van hun bedrijf. Welke inspanningen hebben zij reeds geleverd? Welke doelen zijn behaald? Maar ook: wat komt er op hen af en hoe gaan ze daarmee om? Koen Maathuis van Waternet sluit het inhoudelijke deel van het symposium af met een antwoord op de vraag hoe Waternet gaat zorgen voor voldoende industriewater in de Amsterdamse Haven.

We sluiten de dag af met een uitgebreide netwerkborrel. Wij zien u heel graag op 8 juni in Amersfoort.

Meer informatie over het pro­gramma vindt u op de website van Koninklijke VEMW (www.vemw.nl) en SKIW (www.SKIW.nl).