Herstel grondwaterstand zijtak Twentekanaal lijkt te slagen

Om de grondwaterstand rond de zijtak van het Twentekanaal te herstellen, en de vernatting in het gebied te normaliseren, is van november 2015 tot en met februari 2016 schoon slib aangebracht op de bodem van de zijtak. De eerste effecten van deze werkzaamheden zijn nu af te lezen in de peilbuizen die zowel in de bebouwde kom als in het agrarische gebied zijn geplaatst. In elke peilbuis wordt elk uur automatisch de grondwaterstand gemeten. Deze zijn deels online af te lezen.

In opdracht van Rijkswaterstaat en waterschap Vechtstromen heeft een onafhankelijk igenieursbureau in maart 2016 de gemeten grondwaterstanden geanalyseerd. Daarbij zijn zogeheten tijdreeksmodellen opgesteld waarmee het mogelijk is om de relatie tussen het aanbrengen van het slib en de verandering in de grondwaterstand te analyseren.

Analyse
Hoewel uit de analyse blijkt dat de grondwaterstand inderdaad daalt, is Rijkswaterstaat voorzichtig in het trekken van al te stellige conclusies. Niet alleen zijn de werkzaamheden nog maar kort geleden afgerond en is de lengte van de meetreeks beperkt, ook de periode van de meting kan het beeld vertroebelen. De werkzaamheden zijn aan het eind van de winter afgerond en dat is de natuurlijke overgangsperiode naar een dalende grondwaterstand. Overal is de grondwaterstand dus aan het dalen, maar nabij het kanaal is de daling (5 tot 10 cm) onevenredig groter ten opzichte van de standen verder van het kanaal af.

De verwachting is dat de trend die is ingezet in de loop van het jaar doorzet. Op basis van eerdere modelberekeningen is de verwachting dat de grondwaterstand, in de nabijheid van de zijtak van het Twentekanaal, maximaal 30 cm zal afnemen. Dan is het beoogde doel van het project, het grondwaterniveau van 2001, bereikt. 

De komende maanden blijft Rijkswaterstaaat het verloop van de grondwaterstand monitoren. Deze zomer worden nieuwe resultaten bekend gemaakt.