hedwigepolder-innovatieprijs
Foto: Hollandse Delta

De Hedwigepolder gaat over een week onder water. De Raad van State heeft afgelopen week nog twee laatste bezwaren tegen het onder water zetten van de Hedwigepolder van tafel geveegd. Oud-eigenaar De Cloedt wilde met een kort geding het werk stilleggen, net als de gemeente Hulst. Beiden wezen op de mogelijke PFAS-vervuiling na ontpoldering.

De Raad van State moest in de zaak van oud-eigenaar De Cloedt beoordelen of in 2014 de bezwaren tegen ontpoldering terecht zijn afgewezen. Volgens het hoogste rechtscollege komt De Cloedt te laat met zijn argument dat de polder dreigt te worden verontreinigd met PFAS. Dat had hij acht jaar geleden naar voren moeten brengen. De Cloedt had ‘in algemene zin bekend kunnen zijn met gegevens over PFAS’, stelt de Raad van State.

Gemeente Hulst

Ook de gemeente Hulst probeerde eind september de rechter ervan te overtuigen dat de ontpolderingswerkzaamheden in de Hedwigepolder niet door mochten gaan. Volgens de gemeente was er in de vergunning onvoldoende rekening gehouden met de aanwezigheid van PFAS in het Westerscheldewater, een veelgehoord argument onder tegenstanders van de ontpoldering. Ook dat weerlegde de Raad van State op basis van verschillende onderzoeken.

Grondig onderzoek

Volgens de rechter in de zaak van gemeente Hulst heeft de minister op een juiste manier gehandeld en is er grondig onderzoek gedaan naar eventuele verontreiniging. In het kader van de zorgplicht van de minister voor de bodemkwaliteit van de polder onder water wijst de rechter naar het rapport ‘PFAS concentraties in versgesedimenteerd materiaal uit de Westerschelde’ van Wageningen Marine Research van juni 2022. Volgens dit rapport liggen de concentraties PFAS in het onderzochte verse slib rondom de Hedwigepolder lager dan de concentraties in zwevend stof, gemeten bij Schaar van Ouden Doel in 2021. Daarnaast heeft Antea in het rapport ‘MER Hedwigepolder, validatie op grond van actuele inzichten’ geconcludeerd dat de bevindingen over PFAS aansluiten bij de analyse en conclusies voor een groot aantal andere verontreinigende stoffen die in het MER-rapport genoemd worden.

Natuurontwikkeling kan doorgaan

De rechter achtte, in de zaak van de gemeente Hulst, niet aannemelijk dat de verontreiniging van de bodem van de Hedwigepolder door PFAS de geplande natuurontwikkeling belemmert, zoals eerder dit jaar minister Van der Wal ook had geconcludeerd.
Tenslotte voegt de rechter toe dat de gezondheidsrisico’s voor mensen zich met name voordoen bij het zwemmen en vissen in met PFAS verontreinigd water. Maar de Hedwigepolder wordt een natuurgebied, waar niet gezwommen en niet gevist mag worden. Er mag wel op andere wijze gerecreëerd worden, maar daarin zal de Hedwigepolder niet verschillen van bijvoorbeeld het Verdronken Land van Saeftinge.

Volgende week onder water

De Zeeuwse Hedwigepolder wordt over ruim een week onder water gezet. Bij springtij zal het water van de Westerschelde donderdag of vrijdag gecontroleerd de voormalige polder instromen, zo laat de provincie Zeeland weten. Hiermee worden de afspraken uit het verdrag dat Nederland en Vlaanderen al in 2005 hebben afgesloten, eindelijk uitgevoerd. Daarin was bepaald dat 600 hectare estuariene natuur moet worden ontwikkeld, waarvan 300 in de Hedwigepolder. De Westerschelde is een van de Europese Natura 2000-gebieden en verkeert in een slechte staat.