In 1995 werd het leger ingezet om de overstromingen te beperken. (foto: Wikimedia Commons).

Van 25 tot en met 29 september vindt er langs de grote rivieren een multidisciplinaire rampenoefening plaats. Tijdens de crisisoefening ‘Deining & Doorbraak’ werken vijf waterschappen samen met veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat Oost Nederland, het Watermanagement Centrum Nederland en het ministerie van Defensie met een gedeeld crisismanagementsysteem.

Het is voor het eerst sinds het hoogwater van 1995 dat op zo’n grote schaal wordt geoefend met zoveel betrokken instanties. In 1995 moesten in het Rivierland bijna een kwart miljoen mensen evacueren. “Dat blijft een indrukwekkend ijkpunt”, zegt dijkgraaf Roelof Bleker van Waterschap Rivierenland in een persbericht namens de vijf waterschappen. “Gelukkig is er sindsdien veel verbeterd. Dijken zijn versterkt, rivieren kregen de ruimte. Ook de crisisbeheersing veranderde, net als de organisatie ervan.”

Dijkinspecties
De oefening ‘Deining & Doorbraak’ duurt een week. Op maandag start de oefening met berichten over een hoge waterstand bij Lobith. De rest van de week wordt geoefend met de gevolgen van die waterstand. Op woensdag 27 september zijn de waterschappen actief met hun dijkwachten, samen met het ministerie van Defensie. Die dag inspecteren ruim duizend mensen 1147 kilometer rivierdijk. Achter die dijken wonen en werken ruim vier miljoen Nederlanders. Op een aantal locaties oefenen de waterschappen maatregelen met groot materieel.

Gedeeld systeem
Door een hoogwatergolf in de rivier te fingeren, willen de crisispartners ervaren hoe hun samenwerking op alle niveaus verloopt en hun crisisaanpak in de praktijk testen. Ook het samenwerken aan de hand van een gedeeld crisismanagementsysteem staat hoog op de agenda. Na de aanvaring bij de stuw in Grave bleek de samenwerking tussen de verschillende partijen voor verbetering vatbaar. Betere communicatie en een gedeeld crisismanagementsysteem zouden uitkomst kunnen bieden.

Deelnemers
De oefening Deining & Doorbraak wordt georganiseerd door het Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden-Nederland (PCWM). Daarin werken de waterschappen Drents-Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Stichtse Rijnlanden en Rivierenland intensief samen. In de oefening zijn ook de veiligheidsregio’s Gelderland Midden, Utrecht, IJsselland en Noord –en Oost Gelderland betrokken. Verder doen Rijkswaterstaat (Watermanagementcentrum Nederland en de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging) en het ministerie van Defensie mee.