Grontmij scrumt waterveilige dijken voor Marken

Grontmij werkt in opdracht van Rijkswaterstaat alternatieven uit voor de dijkversterking voor Marken. Het advies- en ingenieursbureau beoordeelt de alternatieven op technische haalbaarheid en toetst ze aan de wensen van omwonenden en belanghebbenden. De uitkomst vormt de basis voor de keuze van een voorkeursalternatief dat in 2016 zal worden vastgesteld. Het versterkingsproject leidt volgens Grontmij niet alleen tot een veilig, maar ook een markant en leefbaar Marken. De ingenieurs voeren het project met de projectmanagementtechniek scrum uit.
Stabiliteitsproblemen
De waterveiligheid op Marken voldoet niet aan de huidige eisen. Een deel van de dijk heeft stabiliteitsproblemen of is te laag. Om een advies voor een voorkeursalternatief te kunnen geven, beoordeelt Grontmij de alternatieven onder andere op de omgevingseffecten en kosten. Ook stemt zij de alternatieven af met bewoners en andere belanghebbenden. De technische ontwerpen rekenen de ingenieurs door met het nieuwe ontwerpinstrumentarium dat rekening houdt met de uitgangspunten die ook voor Dijken op Veen gelden. Hiermee zal het voorkeursalternatief volgens Grontmij voldoen aan de normen uit het Deltaprogramma en anticiperen op het Wettelijk toetsingsinstrumentarium 2017.

Maatwerkoplossing
Andre Sluiter projectmanager Rijkswaterstaat: “Wij beogen met de dijkversterking niet alleen de waterveiligheid te verbeteren. We ontwikkelen voor Marken een echte maatwerkoplossing die recht doet aan de specifieke cultuurhistorie, en landschappelijk en ruimtelijke inrichting van dit  voormalig eiland. Het moet bewoners en bezoekers een attractieve woon-, werk- en leefomgeving bieden. De dijk moet weer de lijst om Marken worden”.
Reduceren faalkosten
Grontmij realiseert het project met de projectmanagementmethode scrum. De ingenieurs gebruiken deze methode om complexe projecten effectief te beheersen. Ervaring leert volgens Grontmij dat scrum niet alleen tijdwinst oplevert, maar eveneens omissies in het ontwerp en daarmee de faalkosten reduceert. Grontmij heeft inmiddels ruime ervaring met deze projectaanpak. Zo werden naast vele tenders ook de projecten Maximabrug, Rijnlandroute, HOV Hilversum, OVSAAL en de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl met scrum voorbereid en uitgevoerd.