Groen Licht voor onderzoek naar twee deelprojecten ‘Sterke Lekdijk’

Het bestuur van HDSR wil bewoners en belanghebbenden in een vroeg stadium bij de projecten betrekken en in overleg maatregelen vaststellen. De echte werkzaamheden zullen op zijn vroegst in 2020 starten. Dat de dijken tussen Amerongen en Schoonhoven een risico vormen voor de waterveiligheid in de Randstad is al jaren bekend. Als het water bij een dijkdoorbraak vanuit de rivieren het gebied in stroomt, dreigen grote overstromingen in de Randstad. Het water zou zelfs tot aan Amsterdam kunnen komen.

Voordeur
Dijkgraaf Patrick Poelmann signaleerde al in 2010 de zwakke plek in dijkring 14. In Utrecht zijn de noordelijke Hollandse IJsseldijk en de Meerndijk onderdeel van dijkring 14 en zij zouden de rest van de Randstad moeten beschermen als de Lekdijk doorbreekt. De noordelijke Hollandse IJsseldijk en de Meerndijk kunnen hun functie echter niet vervullen want ze zijn twee tot drie meter te laag. De Hollandse IJsseldijk loopt bovendien dwars door de historische stadjes Oudewater en Montfoort, dus ophogen is geen optie. Vandaar dat de Lekdijk wordt aangepakt om zo het water ‘bij de voordeur’ tegen te houden.

Risicobenadering
Sinds 1 januari 2017 gelden nieuwe normen. Er is nu sprake van basisveiligheid voor alle inwoners in Nederland. De kans op overlijden door een overstroming mag in 2050 nergens groter zijn dan één op de 100.000 per jaar. Waar grote groepen slachtoffers kunnen vallen of grote schade kan optreden door overstromingen, is een hoger beschermingsniveau wenselijk. Ook waar drinkwatervoorzieningen, ziekenhuizen, gasinstallaties of andere zogenoemde ‘vitale functies’ aanwezig zijn, zijn extra investeringen mogelijk.

Voor de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven geldt dat de norm tot de strengste van Nederland hoort vanwege de vele inwoners en de grote economische belangen die erdoor worden beschermd. In het gebied betreffen de risico’s niet alleen het overlijden na een overstroming, maar het gaat ook om gigantische, economische schade. De dijk moet daarom extra veilig zijn en heeft een faalkans met een signaleringsnorm van 1:30.000 per jaar. De dijk tussen Amerongen en Schoonhoven behoort daarmee tot de strengst genormeerde van Nederland.

Kosten
In totaal wordt er tussen Schoonhoven en Amerongen 53 kilometer aan dijk verstevigd. De dijkversterking gaat naar verwachting 300 tot 400 miljoen euro kosten. Het grootste deel (90 procent) wordt betaald vanuit het Hoogwatersbeschermingsprogramma (HWBP) en de overige tien procent neemt het HDSR voor haar rekening.