Gemeente Haarlem kiest Groundwater Technology voor in situ bodemsanering in oude binnenstad van Haarlem

In situ-sanering met sondeertechniek minimaliseert zettingsschade van 17e en 18eeeuwse grachtenpanden en beperkt overlast voor omwonenden

Groundwater Technology uit Rotterdam, specialist in creatieve oplossingen voor complexe bodemproblemen, saneert in opdracht van Gemeente Haarlem de bodem onder de Bakenessergracht, in de oude binnenstad van Haarlem. De bodem onder en direct naast de gracht bevat een grote hoeveelheid chloorkoolwaterstoffen (tri), vermoedelijk afkomstig van de nabij gelegen voormalige drukkerij Koninklijke Joh. Enschedé. De gemeente kiest voor Groundwater Technology vanwege de combinatie van techniek en aanpak.

“Doorslaggevend was de sondeertechniek, waarbij met een sondeerstang – een soort grote injectienaald – organische en chemische vloeistoffen in de grond worden geïnjecteerd. De vloeistoffen stimuleren de bacteriën en die breken de verontreiniging de komende jaren langzaam af”, legt projectleider Marc van Someren van de gemeente uit. “Van alle methoden die door de aanbieders zijn aangedragen, geeft sonderen de minste risico’s op schade aan de funderingen en casco’s van de merendeels 17e en 18e ­eeuwse woningen. Ook de geluidsoverlast is het minst van alle technieken.” Het gedetailleerde plan van aanpak, waarin onder meer de bewonerscommunicatie is geregeld, werd door zowel bewoners als de gemeente eveneens goed ontvangen.

Het Rotterdamse van origine in-situ saneringsbedrijf haalde de opdracht naar zich toe via een Best Value Procurement-aanbesteding, een methode waarbij de opdrachtgever enerzijds duidelijke eisen stelt. Anderzijds binnen deze randvoorwaarden maximale ruimte laat aan de oplossingen van marktpartijen. De sanering startte in 2017 en voorjaar 2018 is de injectiefase met succes afgerond. De afbraak van de verontreiniging duurt nog zo’n drie tot vijf jaar. De tijdens de uitvoering opgetreden schade is volgens de gemeente verwaarloosbaar. Bij de uitvoering is gemonitord op zetting en heeft Groundwater Technology de uitvoering doorlopend bijgesteld. Hierdoor is zetting beperkt gebleven met minimale schade.