Gemeente Dordrecht: meeste steun bevolking voor schuilen op zolder bij dijkdoorbraak

De gemeente legde in het bewonersonderzoek vier strategieën voor: schuilen in de eigen woning, schuilen in publieke ‘shelters’, dit zijn hoge gebouwen in de directe omgeving, schuilen in een ‘veilig compartiment’, dit is een extra verstevigd deel op het Eiland van Dordrecht, of schuilen in het buitendijks gebied, dat hoger gelegen is.
Verticale evacuatie
Verticale evacuatie is de strategie waarbij het minste eventuele slachtoffers vallen. Het heeft te maken met het feit dat Dordrecht een eiland is. Stel dat er een overstroming dreigt en de gemeente zou besluiten tot een preventieve evacuatie van het eiland af. Dan bestaat het gevaar dat een groot deel van de inwoners van het Eiland van Dordrecht niet tijdig weg kan komen. Zij zouden dan in een gevaarlijke situatie terecht kunnen komen, bijvoorbeeld als ze tijdens de evacuatie in hun auto worden overvallen door het water na een dijkdoorbraak.
Onderzoek
Het onderzoek bestond uit groepsgesprekken met bewoners uit alle wijken. Die vonden in april dit jaar plaats. Daarna volgde een online onderzoek met een vragenlijst onder het Bewonerspanel van het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD). Dat panel bestaat uit 1739 personen. 36 procent van de panelleden heeft de vragenlijsten volledig ingevuld.

Conclusies
Het onderzoek leidt tot de volgende hoofdconclusies:
  •  Er is draagvlak voor verticale evacuatie in de eigen woning, maar dat is niet vanzelfsprekend. Onder ongeveer driekwart (72 procent) van de inwoners is draagvlak voor verticale evacuatie in de eigen woning. Daar tegenover geeft ruim een kwart (28 procent) van de ondervraagden deze strategie een ‘onvoldoende’. Het gemiddelde rapportcijfer komt daarmee op een 6.3.
  • Thuis blijven heeft sterk de voorkeur boven andere opties, maar is een noodgedwongen keuze. Er is beperkt draagvlak voor schuilen in de eigen woning. Toch geeft 88 procent van de inwoners aan dat ze (zeer) waarschijnlijk thuis blijven wanneer een overstroming dreigt en de overheid dringend adviseert om de stad niet te verlaten omdat dit te gevaarlijk is.

Adviezen
Uit het rapport komen de volgende adviezen:
  • Werk aan een combinatie van de evacuatiemogelijkheden, maak dit tot een strategie waarop iedere inwoner kan vertrouwen. Uit het onderzoek komt de volgende lijn naar voren: schuilen in de eigen woning is de standaard; shelters in wijken kunnen worden ingezet als opvangplek voor specifieke doelgroepen; mensen die reeds buitendijks wonen, blijven in het buitendijks gebied.
  • Blijf inwoners betrekken, communiceer regelmatig en actief. Communiceer jaarlijks over het overstromingsrisico en de evacuatiestrategie aan het begin van het hoogwaterseizoen. Maak de boodschap concreet voor zowel binnendijks als buitendijks wonende inwoners. Leg in de communicatie nadruk op het ‘samen’ door duidelijk aan te geven wat mensen kunnen verwachten van de overheidspartners, en wat ze kunnen doen om zichzelf én anderen in hun omgeving te helpen.


Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het MIRT-onderzoek Meerlaagsveiligheid Eiland van Dordrecht. Het doel van dit MIRT-onderzoek is om de waterveiligheid voor Dordrecht zo goed mogelijk te maken, binnen het kader van de Deltabeslissingen.

Download hier het volledige rapport.