Fusiewaterschap Drents Overijsselse Delta van start

Het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta strekt zich uit van Assen tot en met Deventer. De organisatie gaat ruim 550 kilometer dijken, 6.300 kilometer watergangen en 16 rioolwaterzuiveringen beheren voor bijna 600.000 inwoners. Qua oppervlakte is het waterschap het op één na grootste waterschap van Nederland.

Naam en logo
De naam van het waterschap is gekozen uit de ruim vierhonderd namen die inwoners, bestuurders en medewerkers inzonden. Het logo is opgebouwd uit de letters W ( waterschap en water), D (Drenthe), O (Overijssel) en D (delta). Het water stroomt door Drenthe en Overijssel naar de IJssel-Vechtdelta. De kleuren rood/oranje in het logo staan voor stedelijk gebied en bedrijven, het groen staat voor natuur, landbouw en omgeving en het blauw voor water. Bovenin de stad en bedrijven, middenin de natuur en landbouw en onder stroomt het water.

Bestuur
Het 4 december geïnstalleerde nieuwe bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta telt 29 leden. Acht zetels bezet door voormalige bestuursleden van Reest en Wieden. Groot Salland leverde 13 bestuurders. Deze verhouding is bepaald op grond van het aantal kiesgerechtigden in beide op te heffen waterschappen. De zetels zijn toegewezen op basis van de verkiezingsuitslag binnen beide waterschappen. Omdat het per waterschap om minder zetels gaat, leverde dit een hogere kiesdeler op, waardoor het moeilijker werd een voorkeurszetel te behalen.

De geborgde categorieën ongebouwd, bedrijven en natuurterreinen hebben samen acht zetels. Van de huidige fracties in het bestuur van Reest en Wieden komt 50PLUS niet terug. In totaal zijn er 19 bestuursleden die na de fusie niet terugkomen.

 

Begroting

Op 4 januari keurde het Algemeen Bestuur van het fusiewaterschap de begroting voor 2016 goed. De begrotingen van de vroegere waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden zijn hierin opgegaan.

De begroting en tarieven van de waterschapsbelasting worden jaarlijks vastgesteld. De totale belastingopbrengst is in 2016 begroot op ruim 113 miljoen euro. Het werk aan onder andere de veiligheid van dijken en kades, de ruimte voor water en de zorg voor schoon water, zoals dat de komende jaren op het waterschap af komt, bepaalt de tarieven. Als gevolg van deze taken en ambities stijgt de begroting enigszins, maar dankzij de fusie is deze stijging marginaal. Door de fusie worden de tarieven voor alle inwoners en bedrijven in het nieuwe waterschapsgebied gelijkgetrokken.

Klimaatverandering vraagt veel aandacht
Veiligheid staat in de begroting voorop. De gevolgen van de klimaatverandering (droogte én overvloedige regenval) vragen om kostbare maatregelen. Water moet in tijden van veel neerslag en hoogwater worden afgevoerd en moet worden vastgehouden voor tijden van grote droogte. Dijken moeten worden versterkt. Dat geldt voor alle waterschappen en is vastgelegd in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Drents Overijsselse Delta draagt ieder jaar 6 miljoen euro bij aan de nationale waterveiligheid.

Schoon water
Ook innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke items in de begroting. Het aanpassen van de rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) om het afvalwater schoon te maken, kost geld, maar levert ook geld op. Zo worden op de rwzi’s veranderingen aangebracht om energie en grondstoffen terug te winnen. De rioolwaterzuivering in Zwolle wordt, net als in Echten, een Energiefabriek: uit het rioolwater wordt straks zoveel elektriciteit opgewekt dat de zuivering zelfvoorzienend wordt in elektriciteitsgebruik en het zelfs terug levert aan het elektriciteitsnet.

Tarieven
Dat de tarieven nu worden gelijk getrokken, betekent voor sommige groepen een verhoging, voor andere een verlaging. Zo gaan de inwoners van het voormalige waterschap Reest en Wieden per huishouden minder betalen en de agrariërs in dat gebied juist meer. In het gebied van het voormalige Waterschap Groot Salland is dat precies omgekeerd. Daar betalen de agrariërs minder dan voorheen en zijn de huishoudens zo’n €12,50 per jaar duurder uit. De eigenaren van natuurgebieden betalen in beide gebieden ruim €1,40 meer per hectare.

Huisvesting
Tot medio 2016, wanneer het aangekochte pand in Zwolle in gebruik wordt genomen, werken de medewerkers vanuit de huidige locaties in Zwolle en Meppel.