Friesland investeert ruim tien miljoen in waterkwaliteit

De betrokken partijen streven naar een optimale mix van maatregelen voor zowel boerenerf, bodemgebruik als inrichting van vaarten en sloten. Het geld gaat bij voorkeur naar gebiedsgerichte projecten waarbij meerdere agrariërs samenwerken. Hierbij is ook ruimte voor een combinatie met klimaatmaatregelen, zoals het creëren van extra waterberging. Vorige week werd in Drenthe nog 8 miljoen gereserveerd voor waterkwaliteit. Het is allemaal de opmaat naar de bestuursconferentie Delta-aanpak die op 16 november plaatsvindt.

Minder fosfaat en stikstof
In het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, opgesteld door LTO Nederland en de Unie van Waterschappen, neemt de land- en tuinbouwsector het initiatief voor projecten die bijdragen aan een duurzaam watersysteem. Bijvoorbeeld het project ‘Schoon erf, schoon water’. Hiermee willen Wetterskip Fryslân, LTO Noord, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Agrarische Jongeren Friesland in de periode tot 2021 de afspoeling van stoffen zoals fosfaat en stikstof van erven van melkveebedrijven in Fryslân met 80 procent verminderen.

Meer maatregelen
De 10,3 miljoen maakt onderdeel uit van een groter pakket aan maatregelen waarover vandaag afspraken zijn gemaakt. In totaal komt daarmee voor de komende vijf jaar 34 miljoen euro beschikbaar voor waterdoelen in Friesland. Daarvan is 17 miljoen euro aan co-financiering afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.