Extreme neerslag noopt tot invoering nieuw Deltaplan

Gisteren werden het Deltaprogramma 2017 en de begroting van het Deltafonds 2017 (905 miljoen euro) gepresenteerd. In de inleiding staat dat met het veranderende klimaat de kans op wateroverlast en hitte/droogte toeneemt en dat dat ook een grote (economische) impact kan hebben. Om de aanpak voor waterrobuuste en klimaatbestendige (her)ontwikkeling te versterken gaat het Deltaprogramma daarom een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie opstellen. Op dit moment zijn voor Ruimtelijke adaptatie vooral pilots en proeftuinen in voorbereiding of in uitvoering. Na afronding van deze projecten zal de nadruk komen te liggen op opschaling.

Deltascenario’s ongewijzigd
In het Deltaprogramma wordt systematisch invulling gegeven aan de adaptieve aanpak met behulp van de methodiek ‘meten, weten, handelen’. Jaarlijks rapporteert het Deltaprogramma of de uitwerking en uitvoering van de deltabeslissingen, voorkeursstrategieën en de deltaplannen op schema ligt. Sinds Deltaprogramma 2016 (DP2016) hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de sociaaleconomische scenario’s uit 2006 geactualiseerd. Daarnaast zijn in december 2015 in Parijs (COP21) mondiale afspraken gemaakt over het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden Celsius in 2100, waarbij het nog onzeker is of dit gaat lukken. Deltares, KNMI, PBL en CPB hebben in opdracht van het Deltaprogramma een onderzoek uitgevoerd naar de consequenties van deze nieuwe inzichten en klimaatontwikkelingen. De conclusie is dat de ontwikkelingen nog binnen de bandbreedte van de deltascenario’s vallen, maar dat de effecten van de COP21-afspraken op zijn vroegst vanaf 2050 merkbaar kunnen zijn in de wateropgaven. In de tussentijd zullen de waterbeheerders het hoofd moeten bieden aan de gevolgen van de versnelde klimaatverandering. De invoering van een nieuw Deltaplan is dus geen overbodige luxe.

Verplichte maatregelen noodzakelijk
Voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen is blij met de komst van het nieuwe Deltaplan: “Wateroverlast is de komende jaren onze grootste zorg. Met vrijblijvende maatregelen komen we er niet. Een gezamenlijke aanpak met gemeenten, bedrijven en particulieren is hard nodig. Ook het rijk moet daaraan ruimhartig bijdragen. Door de waterschappen is de afgelopen tien jaar 1,5 miljard euro geïnvesteerd in maatregelen tegen wateroverlast, maar er zal nu een extra inzet van alle partijen nodig zijn.”

Klimaatproof bouwen
Oosters wijst in een verklaring ook nog eens op het belang van waterbestendig bouwen. “In de nieuwe Omgevingswet moet de watertoets goed mee worden genomen. Het instrument moet minder vrijblijvend worden. Om in Nederland te kunnen blijven wonen en leven moeten we bij het bouwen meer rekening houden met het waterbeheer en klimaatverandering. Er zijn ook nog andere 'beetjes die helpen'. Boeren kunnen bijvoorbeeld scheidingssloten terug aanbrengen, die tijdelijk overtollig water vasthouden. En burgers kunnen meehelpen door hun tuinen niet helemaal dicht te tegelen, zodat regenwater de grond in kan.”