Extra onderzoek naar gevolgen mijnbouw voor drinkwaterwinning

De milieueffectrapportage Structuurvisie Ondergrond (STRONG) concludeert dat mijnbouwactiviteiten en drinkwaterwinning elkaar niet in de weg hoeven te staan. STRONG wil daarom vergunningprocedures voor mijnbouwactiviteiten in een groot deel van Nederland mogelijk maken. De MER-commissie stelt ook in het advies dat niet voldoende is onderzocht of er in de provincies voldoende ruimte is om drinkwater te beschermen én tegelijkertijd voldoende bij te dragen aan de energietransitie via warmtewinning uit de bodem (geothermie) en CO2opslag.

Regionale verschillen
Verder is niet meegewogen dat het toelaten van mijnbouwactiviteiten in gebieden met bodemdaling zoals West-Nederland en bij de oude steenkoolmijnen in Limburg vanuit milieuoogpunt minder logisch is. Het milieueffectrapport STRONG moet nu worden aangepast zodat de overheid op nationaal niveau een goed onderbouwde keuze kan maken over strategisch optimaal gebruik van de ondergrond. Naar verwachting zal die rapportage in april van dit jaar zijn aangepast.

MER-commissie
De onafhankelijke MER-commissie is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie beoordeelt milieueffectrapporten van de initiatiefnemer. De regering neemt vervolgens een besluit over het project.