Het Europees Parlement accordeert wet hergebruik afvalwater. (foto: Europees Parlement).

Het Europees Parlement accordeerde 13 mei de nieuwe Europese richtlijn voor hergebruik van afvalwater. De nieuwe wet definieert minimumvereisten voor het gebruik van gezuiverd afvalwater in de landbouw en industrie. Na de officiële aankondiging in het publicatieblad van de Europese Unie zal de richtlijn na drie jaar in werking treden. Tot nu toe behandelen afvalwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) voornamelijk voor lozing in de natuur.

De nieuwe regels maken het mogelijk dat het gebruik van gezuiverd afvalwater de druk op waterlichamen en grondwater vermindert. De daling van het grondwaterpeil, met name door irrigatie van de landbouw, maar ook door industrieel gebruik en stedelijke ontwikkeling, is een van de grootste bedreigingen voor het EU-watermilieu, stelt het Europees Parlement in een persbericht.

Groei

Volgens Europarlementariër Simona Bonafé zouden we in 2025 mogelijk 6,6 miljard kubieke meter water kunnen hergebruiken. De groei is dus enorm als je dat vergelijkt met het huidige hergebruik van 1,1 miljard kubieke meter per jaar.  Daarmee komt in theorie meer dan de helft van het huidige watervolume van de rwzi’s beschikbaar voor irrigatie. Onderzoekers van KWR hebben een studie gedaan naar de potentiële bijdrage van waterhergebruik op het zoetwatersysteem in Nederland en Vlaanderen. Daaruit blijkt dat waterhergebruik in potentie ook hier de belasting op het grondwater kan verminderen.

Glastuinbouw

De glastuinbouw is blij met de nieuwe regels. Volgens Guus Meis, beleidsspecialist Water & Omgeving bij Glastuinbouw Nederland kunnen rwzi’s het gezuiverde effluent dan rechtstreeks aan tuinders gaan leveren. Er zijn wel goede afspraken nodig wie de vereisten vanuit de EU op zich neemt, stelde Meis eerder in een bericht op Waterforum. “Voor een individuele ondernemer is de meetverplichting, bijvoorbeeld voor E-coli, niet eenvoudig, dus het is waarschijnlijker dat een partij dat voor zijn rekening neemt die aan meerdere tuinders water levert.” Hij benadrukt dat de glastuinbouw een hoge kwaliteit gietwater nodig heeft. “Naast filtratie zal er altijd een ontzoutingstechniek nodig zijn.”

Risico voor de natuur

Professor Piet Verdonschot van de Wageningen Universiteit en Philip Jan Witte van de Vrije Universiteit uitten eind mei in een ingezonden brief in Trouw hun zorgen over de gevolgen van hergebruik van afvalwater voor de natuur. Zij waarschuwen dat het effluent nodig is om planten en dieren in beken een periode van droogte te laten overleven. ‘Als we dat water dan ook nog gaan gebruiken voor de landbouw is het gedaan met het leven in de beek’, aldus de professoren.