(foto: Bicanski/Pixnio).

Het Europees Parlement zal het akkoord over de Drinkwaterrichtlijn goedkeuren en een resolutie aannemen die eist dat de Kaderrichtlijn Water (KRW) correct wordt uitgevoerd. De nieuwe drinkwaterregels scherpen de maximumgrenzen voor bepaalde verontreinigende stoffen aan, zoals lood en schadelijke bacteriën. En door consumptie van leidingwater aan te moedigen, hoopt Brussel ook plastic zwerfafval te verminderen.

Het akkoord over de herziening van de Drinkwaterrichtlijn, dat een jaar geleden met de Europese lidstaten was bereikt, is in de Milieucommissie van het Europees Parlement goedgekeurd met 73 stemmen voor, 2 tegen en 5 onthoudingen. De commissie nam ook een resolutie aan over de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW), met 68 stemmen voor, 2 tegen en 10 onthoudingen. Die grote meerderheden voor richtlijn en resolutie zullen niet veel wijzigen als de plenaire vergadering van het Europees Parlement erover gaat stemmen. Dat gebeurt tijdens de zitting van 14-17 december.

Minder plastic flesjes
Als de Europese burgers meer leidingwater drinken, komen er volgens de Europarlementariërs vanzelf minder plastic flesjes in het milieu terecht. Dit doel kan worden bereikt door gratis water te verstrekken in openbare gebouwen of tegen een lage servicetoeslag, en aan klanten in restaurants, kantines en cateringdiensten.

Kwaliteit waterlichamen ondermaats
De helft van de waterlichamen in de EU is nog steeds niet in goede staat, stelden de parlementariërs tot hun spijt vast. Hoewel ze het eens zijn met de beoordeling van de Europese Commissie dat de KRW geschikt is voor het beoogde doel en niet mag worden herzien, betreuren ze ten zeerste dat de doelstellingen van de KRW zijn nog niet bereikt. Dit is volgens het parlement voornamelijk te wijten aan onvoldoende financiering, bijzonder trage uitvoering en onvoldoende handhaving. Het voorzorgsbeginsel en het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ worden niet goed geïmplementeerd en veel lidstaten gebruiken vrijstellingen te ruim, concluderen de Europarlementariërs.

Voldoen aan de EU-waterwetgeving in 2027
De aangenomen resolutie onderstreept dat de KRW-doelstellingen beter moeten worden geïntegreerd in sectoraal beleid, met name op het gebied van landbouw, vervoer en energie, om volledig in overeenstemming te zijn met de KRW en om uiterlijk in 2027 alle oppervlakte- en grondwateren in een ‘goede staat’ te krijgen. De Europarlementariërs dringen er bij de lidstaten op aan het gebruik van kunstmest en pesticiden te verminderen en roepen op om dergelijke doelstellingen op te nemen en te implementeren in de nationale strategische plannen in het kader van het landbouwbeleid van de EU. Ook zijn volgens de parlementariërs aanvullende maatregelen nodig met betrekking tot chemicaliën en verontreinigende stoffen, waterprijsbeleid, waterkracht en behandeling van stedelijk afvalwater.

Implementatie bleef vaak achterwege
Hoewel de Kaderrichtlijn Water sinds 2000 het kader aangeeft om 110.000 oppervlaktewaterlichamen in de EU te beschermen, bleef de implementatie vaak achterwege. Minder dan de helft van de waterlichamen in de EU verkeert in een kwalitatief goede staat, ook al was de deadline daarvoor 2015. Bij de geschiktheidscontrole van de EU-waterwetgeving in december 2019 werd geconcludeerd dat de wetgeving weliswaar toereikend is, maar dat er ruimte is voor verbetering met betrekking tot investeringen, uitvoering, integratie van water in ander beleid, chemische vervuiling, administratieve vereenvoudiging en digitalisering.