Erfgoed op de waterbodem

Hiermee wordt de uitvoering eenvoudiger en is ons cultuurbezit beter beschermd. Archeologie via het ruimtelijk spoor wordt per 2019 geregeld via de Omgevingswet. Tot die tijd blijft voor dat onderwerp de Monumentenwet van 1988 van kracht.

Bescherming archeologisch erfgoed
In de afgelopen jaren bleek dat de bescherming van het archeologisch erfgoed onder water onvoldoende was. Dat kwam vooral doordat de omschrijving van de begrippen ‘opgraving’ en ‘archeologisch monument’ niet altijd toereikend waren onder water. Maritieme archeologische monumenten liggen namelijk vaak deels óp de bodem, in plaats van in de bodem.
De definities zijn nu in afstemming met het Openbaar Ministerie aangepast, zodat duidelijk is dat het verstoren, verplaatsen of verwijderen van een object dat óp de bodem ligt, ook onder het opgravingsverbod valt.

Vervreemdingsregeling
In de Erfgoedwet is een vervreemdingsregeling opgenomen, die ook voor waterschappen van belang is. Als een waterschap bijvoorbeeld van plan is een bepaald object af te stoten, moet eerst worden beoordeeld of het gaat om een cultuurgoed van onmisbare waarde en moet eventueel een adviescommissie om advies worden gevraagd.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.