Annet van der Hoek, lid dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân, overhandigt de aquathermie-vergunning aan wethouder Hein de Haan (rechts) van de gemeente Leeuwarden en directeur Pieter Hofstra (links) van de FUMO. Foto: Daniël Hartog.

Wetterskip Fryslân heeft de gemeente Leeuwarden vergunning verleend voor een aquathermie-installatie bij het hoofdkantoor van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) in Grou. De gemeente is eigenaar van het pand. Dagelijks bestuurslid Annet van der Hoek van Wetterskip Fryslân overhandigde de vergunning maandag 14 december aan wethouder Hein de Haan van gemeente Leeuwarden en FUMO-directeur Pieter Hofstra. Het is de eerste vergunning die het waterschap in Fryslân verleent voor aquathermie.

De Friese overheden verwachten dat aquathermie in het waterrijke Fryslân een belangrijke bijdrage kan leveren aan de energietransitie en het duurzaam verwarmen van woningen en gebouwen. Annet van der Hoek (innovatie en duurzaamheid): ‘Yn gearwurking mei de provinsje Fryslân, gemeenten en it bedriuwslibben, wolle wy de ynset fan akwatermy stypje en de kennisûntwikkeling hjiroer fergrutsje. Dêrfoar hawwe wy pioniers nedich. It is in lytse, mar wichtige mylpeal dat wy de earste akwatermyfergunning hjir no foar ôfjûn hawwe.’

‘Aquathermie past bij Fryslân’
Wethouder Hein de Haan (wonen en vastgoed): ‘We zitten aan de vooravond van een enorme warmtetransitie, want we moeten alternatieven voor aardgas zoeken om onze huizen en gebouwen te verwarmen. Fryslân is de provincie met veel oppervlaktewater en dus past het juist deze provincie om de warmte daaruit te winnen. Ook Leeuwarden onderzoekt hoe we dat kunnen inzetten. We zijn blij dat we bij een van de gemeentelijke gebouwen kunnen beginnen met aquathermie.’

Warmte uit de sloot
Aquathermie is een techniek waarbij warmte wordt onttrokken uit het oppervlaktewater, zoals sloten, vaarten en meren. Dit gebeurt in een zogenoemde TEO-installatie (thermische energie uit oppervlaktewater) in combinatie met een warmtepomp. Deze warmte wordt vervolgens gebruikt om een huis of gebouw te koelen of te verwarmen. Vervolgens wordt het water weer afgevoerd naar het oppervlaktewater. Bij het hoofdkantoor van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) in Grou gaat de installatie voor 50 procent aan de warmtevraag bijdragen.

‘We geven graag het goede voorbeeld’
‘Aquathermie is een innovatief alternatief voor verwarmen en koelen en draagt bij aan de verdere verduurzaming van ons gebouw’, aldus FUMO-directeur Pieter Hofstra. ‘De zorg voor het milieu en de leefomgeving is onze missie. Daarbij geven we graag het goede voorbeeld.’

Meld initiatieven
De watertemperatuur is van belang voor de waterkwaliteit en het waterleven. Voor installaties die warm of koud water op het oppervlaktewater lozen, is daarom toestemming van het waterschap nodig. Annet van der Hoek: ‘Wy wolle as Fryske oerheden graach mear ynsjoch yn akwatermy-inisjativen en yn it foar graach meitinke oer de oanpak. Ik rop elkenien dêrom graach op inisjativen mei Wetterskip Fryslân te dielen en fergunning oan te freegjen.’