De Eerste Kamer stemde met een grote meerderheid voor de invoeringswet Omgevingswet. (beeld: Eerste Kamer).

De Eerste Kamer stemde dinsdag 11 februari met een grote meerderheid voor de Invoeringswet Omgevingswet. Tijdens de hoofdelijke stemming steunden 53 leden het wetsvoorstel van minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen en 19 leden stemden tegen. De wet gaat waarschijnlijk 1 januari 2021 in. De Unie van Waterschappen laat weten blij te zijn dat de Eerste Kamer met het wetsvoorstel heeft ingestemd.

Rond de zomer beslissen de Tweede en Eerste Kamer, het rijk, VNG, IPO en de Unie van Waterschappen of de Omgevingswet ook daadwerkelijk op 1 januari 2021 in kan gaan. Een van de voorwaarden is dat de wetgeving en het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) bij alle overheden is ingevoerd. De Omgevingswet vormt samen met het Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en de Omgevingsregeling de basis voor het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht. Om dit nieuwe stelsel goed te laten werken is de Invoeringswet nodig.

Moties

De Eerste Kamer stemde dinsdag ook over drie moties. De motie van senator Nooren (PvdA) wil dat er in het Invoeringsbesluit Omgevingswet een regeling wordt opgenomen die ervoor zorgt gemeenten, provincies en waterschappen verplicht zijn om participatiebeleid op te stellen. Deze motie werd aangenomen. Een motie van senator Nicolaï (PvdD) verzoekt de regering een conformiteitsverklaring op te nemen als na invoering van de wet uit de rechtspraak blijkt dat het aanvragen van een bouwvergunning niet leidt tot een voor beroep vatbare beschikking. Deze motie werd eveneens aangenomen. De motie van senator Nicolaï met het verzoek om te onderzoeken of bestuursorganen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid hun beoordelings- en beleidscriteria vast te leggen in beleidsregels, werd verworpen.

Omgevingswet

De Omgevingswet is nodig om maatschappelijke opgaven geïntegreerd aan te pakken. Alle regels van een gemeente over de fysieke leefomgeving worden straks gebundeld in een omgevingsplan. Provincies en waterschappen werken met de regels in de Omgevings- en Waterschapsverordening. Daarnaast stelt elke provincie, gemeente en het rijk een omgevingsvisie op met ambities voor de leefomgeving op lange termijn. In het Omgevingsloket kan iedereen straks zien welke regels er in een gebied gelden. Bij het Omgevingsloket kunnen ook vergunningen worden aangevraagd. Verder wordt de vergunningsprocedure verkort naar 8 weken in plaats van 26 weken.