De rwzi’s verwijderden in 2016 meer dan ooit stikstof en fosfor uit het water (foto: CBS).

De productie van biogas door het zuiveringsslib van rwzi’s te vergisten steeg in 2016 met bijna 8 procent tot 118 miljoen kubieke meter. Dat is bijna een vijfde van de totale Nederlandse biogasproductie, meldt het CBS.

De 327 rioolwaterzuiveringsinstallaties (zeven minder dan in 2015 door schaalvergroting) hadden in 2016 bijna 790 miljoen kWh aan elektriciteit nodig, dat is 1 procent meer dan in 2015. De elektriciteit kwam voor bijna 28 procent uit biogas dat de rwzi’s zelf opwekten en inzetten als brandstof voor gasmotoren.
De hoeveelheid biogas die de rwzi’s in 2016 opwekten, nam volgens het CBS toe door verbeteringen in het proces en het streven van de waterschappen om steeds meer slib te vergisten. Zo gebruiken steeds meer waterschappen thermische drukhydrolyse installaties om de slibverwerkingskosten te reduceren en de biogasproductie te verhogen.

Record stikstof en fosforverwijdering
Daarnaast verwijderden de rwzi’s meer dan ooit stikstof en fosfor uit het water. Deze meststoffen zorgen onder andere voor overmatige algengroei in het oppervlaktewater. De verwijdering van deze stoffen is volgens het CBS een belangrijke maat voor de effectiviteit van rwzi’s. Het zuiveringsrendement voor stikstofverbindingen steeg in 2016 met 1 procentpunt tot 84,5 procent. In 1990 werd nog maar 52 procent verwijderd. Voor fosforverbindingen steeg het rendement met 1,4 procentpunt tot 86,8 procent, 30 procentpunt meer dan in 1990. Zonder rioolwaterzuivering zou er volgens het CBS twee keer zoveel stikstof in het oppervlaktewater terechtkomen en twee derde meer fosfor.

Terugwinning cellulose
Het statistiekbureau meldt verder dat in 2016 veertien rioolwaterzuiveringsinstallaties waren uitgerust met voorzieningen voor terugwinning van grondstoffen, voornamelijk fosfor en cellulose. Het CBS schat dat rond 0,4 miljoen kilogram fosfor werd teruggewonnen, vergelijkbaar met circa tien procent van het fosforgebruik via kunstmest in de landbouw.
Door speciale zeeftechnieken werd ook tussen de drie en vier miljoen kg cellulose, de grondstof van wc-papier, teruggewonnen. De cellulosepulp kan onder andere worden verwerkt in bouwstoffen of gebruikt worden als grondstof voor bio-plastics.

Hergebruik  afvalwater
Bij vijf rioolwaterzuiveringsinstallaties werd een deel van het gezuiverde afvalwater hergebruikt, voornamelijk als grondstof voor proceswater in de industrie. In 2016 was dat hergebruik 8 miljoen kubieke meter, ofwel 0,4 procent van het totale volume gezuiverde rioolwater. In totaal zuiverden de rwzi’s in 2016 ruim 1,9 miljard kubieke meter rioolwater. Dit staat gelijk aan aan ruim 300 liter rioolwater per inwoner per dag.

Lees hier het persbericht