E4Water

Evides vindt alternatieve waterbronnen voor de industrie
Het resultaat van vier jaar onderzoek in E4water
In E4Water, dat staat voor Economically, Ecologically, Efficient en Europees Watermanagement, werkte Evides mee aan twee onderzoeksprojecten. De eerste was een pilot bij Dow Terneuzen, Mild Desalination genaamd. Wilbert van den Broek, Projectleider E4water, licht toe: “Dow heeft voor zijn productieprocessen veel water nodig. Het chemieconcern vindt het belangrijk in de toekomst meer hergebruik toe te passen. In het kader van het E4water project heeft Evides onderzocht of het mogelijk is om via een milde ontzilting brakke, lokale waterstromen op te werken tot kwalitatief goed industriewater. Dit zowel voor eigen gebruik binnen Dow als voor landbouwdoeleinden.”

Inzet lokale waterbronnen
De tweede pilot betrof een onderzoek bij kunststof- en chemiebedrijf INOVYN, het voormalige Solvic. Hier was het doel om lokale waterbronnen op te werken tot demiwater. “We hebben dit getest in twee demo-installaties”, aldus Van den Broek. “De eerste was gericht op hergebruik van afvalwater voornamelijk afkomstig van een koeltoren. De tweede werkte met brak oppervlaktewater ofwel dokwater uit de Antwerpse haven.”

Verschillende resultaten
Beide projecten zijn na jaren van onderzoek onlangs beëindigd. En met succes. “Bij DOW hebben we drie verschillende waterstromen getest: spuiwater van de koeltoren van buurbedrijf Elsta, biologisch gezuiverd afvalwater afkomstig van de afvalwaterzuivering van Dow en afstromend regenwater dat het bedrijf via het bestaande slotensysteem verzamelt in een spuikom. Deze bronnen hebben we onderzocht met hulp van twee ontzoutingstechnologieën, te weten Nanofiltratie (NF) en Electro Dialyse Reversal (EDR) met een gezamenlijke voorzuivering. Hieruit is naar voren gekomen dat we met NF regen- of spuikomwater relatief goedkoop kunnen opwerken tot een goede zoetwaterkwaliteit maar dat dit proces onvoldoende betrouwbaar is voor de andere waterstromen. De behandeling van afvalwater van Dow en het spuiwater van de koeltoren met EDR is wel stabiel gebleken. De kosten echter zijn hoger omdat een extra zuiveringsstap nodig is.” Ook het project bij INOVYN heeft een aantal heldere uitkomsten opgeleverd. “Hergebruik van 100% afvalwater, getest in Demo 1, is niet mogelijk gebleken. Het opwerken van 100% dokwater, onderzocht in Demo 2, heeft wel tot succes geleid. En ook een mengstroom afvalwater gecombineerd met dokwater bleek op een stabiele manier tot een prima eindproduct op te werken.”

Volgende fase
Nu de pilots bij beide bedrijven zijn beëindigd, is het tijd voor een volgende stap. Evides onderzoekt in overleg met Dow, op basis van de opgedane kennis bij E4water, hoe de toekomstige watervoorziening voor Dow Terneuzen het best vorm kan worden gegeven. “Ook in Antwerpen onderzoekt Evides of het commercieel haalbaar is een fullscale installatie te bouwen waarmee we lokaal beschikbaar water kunnen opwerken”, aldus Van den Broek.

Leerzaam traject
Na vier jaar intensief onderzoek blikt Wilbert van den Broek met een positief gevoel terug. “De samenwerking binnen de casestudies is prettig verlopen. Verder hebben de negentien partners uit het E4water consortium onderling veel kennis uitgewisseld en inzichten gedeeld. Het heeft mijn horizon verbreed. Tot slot hebben we natuurlijk een belangrijke stap gezet op het gebied van hergebruik. Wereldwijd krijgen we steeds meer te maken met waterschaarste. De kennis die we opgedaan hebben in E4water kunnen we goed gebruiken om daar een oplossing voor te vinden.”

Lees hier de afsluitende brochure ‘E4Water, Solutions for Practice – afsluitende brochure‘.

Meer informatie? Naar de E4Water website.

(Persbericht Evides Industriewater, juni 2016)