De eerdere droogte van 2018 was in Vlaanderen erkend als ramp voor de landbouw. (foto: Wikimedia Commons).

In Vlaanderen is de droogte ‘zeer ernstig’, zoals de Droogtecommissie op 18 augustus laat weten. “Alle indicatoren (hydrologische, meteorologische) wijzen op een kritieke situatie. De neerslag van afgelopen dagen en de nog voorspelde neerslag zal niet zorgen voor een significant herstel van onze waterlopen.”

De Droogtecommissie roept daarom alle sectoren, overheden en burgers op om hun waterverbruik (uit alle waterbronnen) maximaal terug te dringen. Een verdere afname van de peilen en debieten in de onbevaarbare waterlopen en waterwegen is niet uit te sluiten. En als de debieten van de waterlopen in het Maasbekken en het Scheldebekken verder dalen tot kritische drempelwaardes, dan wordt een verbod op alle niet-essentiële toepassingen van watergebruik onvermijdelijk, stelt de commissie.

Afwegingskader

De Droogtecommissie is opgericht om maatregelen te nemen als waterschaarste ontstaat en grijpt in op basis van het zogeheten afwegingskader prioritair watergebruik. Dit kader werd op 30 april 2021 aan de Vlaamse Regering meegedeeld en vormt de basis voor het handelen van de Droogtecommissie. Dat is iets anders dan de Verdringingsreeks in Nederland. In het afwegingskader is geen rangorde van maatschappelijke behoeften opgenomen, maar zijn wel belangrijke uitgangspunten in opgenomen. Bijvoorbeeld dat onherstelbare schade absoluut vermeden moet worden en dat veiligheid en volksgezondheid te allen tijde gegarandeerd moeten zijn.

Aquafin

Als reactie op de oproep het watergebruik zo veel mogelijk terug te dringen, roept het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf Aquafin bedrijven op om gezuiverd afvalwater af te nemen. Het gaat om dagelijks zo’n 250 miljoen liter dat bedrijven in de buurt van de zuiveringsinstallaties gratis kunnen afnemen. Zo’n 32 bedrijven hebben al aangegeven hiervan gebruik te zullen maken.

Noodzakelijke inspanningen

In heel Vlaanderen leveren waterbeheerders (o.a. De Vlaamse Waterweg, provincies, polders en de VMM) de noodzakelijke inspanningen met verschillende waterbesparende maatregelen (peilopzet indien mogelijk, gedeeltelijk dichtzetten watervangen, terugpompen van schutwater en op een aantal locaties gegroepeerd schutten). De Droogtecommissie vraagt bijvoorbeeld aan De Vlaamse Waterweg om de pleziervaart enkel nog te schutten samen met de beroepsvaart. Verder is het in alle provincies verboden water te onttrekken uit onbevaarbare waterlopen.