Drinkwaterketen start onderzoek om Maas schoner te maken

In het Maasstroomgebied komen nieuwe stoffen zoals medicijnresten in het oppervlaktewater voor. Deze komen voor een groot deel via Nederlandse afvalwaterzuiveringsinstallaties in het Maaswater terecht. Een verlaging van deze stoffen in het watermilieu is gewenst. Een keten- en bronaanpak heeft de voorkeur, waarbij partijen in de hele keten (van productie, gebruik en emissie) maatregelen nemen en voorkomen dat deze stoffen in het afvalwater terecht komen. Dat is volgens de initiatiefnemers een kwestie van de lange adem. Het is, zeker in de tussentijd, ook noodzakelijk om deze stoffen met aanvullende zuivering uit het afvalwater te verwijderen.

Innovatieve technologie
Met name in Zwitserland en Duitsland is veel onderzoek verricht naar verwijdering van nieuwe stoffen uit afvalwater. Dit is in bijna alle gevallen gebaseerd op een extra zuiveringsstap met behulp van actieve kool en/of ozon. 
Een andere mogelijkheid om de concentraties van microverontreinigingen in het afvalwater te verlagen, is dosering van poederkool in het bestaande afvalwaterzuiveringsproces (PACAS: powdered activated carbon in activated sludge). Verkennende onderzoeken wijzen uit dat de verwijdering hoog en de kosten relatief laag kunnen zijn. De technologie vraagt bovendien geringe investeringen, waardoor bij het beschikbaar komen van betere alternatieven of bij het effectief implementeren van een brongerichte aanpak, snelle omschakeling mogelijk is.

Waterkwaliteitsmodel
STOWA laat onderzoek doen naar de effectiviteit van poederkooldosering in actief slib op praktijkschaal, naar de kosten en baten van deze poederkooldosering, inclusief de behaalde verbetering van de effluentkwaliteit en naar de effecten van deze poederkooldosering op het zuiveringsproces en de slibverwerking. Parallel aan het technologisch onderzoek wordt in het Schone Maaswaterketenproject met behulp van een waterkwaliteitsmodel bepaald wat de baten van aanvullende zuivering zijn voor de ecologische waterkwaliteit en voor het waterbeheer, de drinkwaterproductie en de industrie.

Unieke samenwerking
Uniek is volgensd de betrokken partijen dat álle waterschappen en drinkwaterbedrijven in het Nederlandse Maasstroomgebied de handen ineenslaan om dit project tot een succes te maken. De partners in dit project zijn de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, Delfland, De Dommel en Rivierenland, Waterschapsbedrijf Limburg als uitvoeringsorganisatie van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas, de drinkwaterbedrijven Brabant Water, Dunea, Evides en WML, Watercyclusbedrijf Waternet, STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. RIWA-Maas heeft een adviserende rol.