grondwaterbeschermingsgebieden
Drinkwaterwingebied van Brabant Water bij Schijndel (foto: Jac van Tuijn)

De kamermotie van De Groot en Van Campen om drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen nitraat en bestrijdingsmiddelen, is aangenomen op 7 maart. Kamerleden riepen de regering op tijdens het Kamerdebat van 23 februari om de verlaging van deze verontreinigingen in drinkwaterbronnen mee te nemen als randvoorwaarden in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Vewin is verheugd en ziet het als een belangrijk signaal.

Tot nu toe was bescherming van drinkwaterbronnen niet opgenomen in het NPLG. Daarmee wordt volgens de drinkwatersector onvoldoende verzekerd dat bescherming van drinkwaterbronnen voldoende aandacht krijgt in de gebiedsgerichte uitwerking. Vewin ziet het als een belangrijk signaal dat de Tweede Kamer de motie van De Groot (D66) en Van Campen (VVD) van 23 februari heeft aangenomen, omdat dit aangeeft dat ook de Tweede Kamer vindt dat drinkwaterbronnen via het NPLG beter beschermd moeten worden tegen verontreiniging met nitraat en bestrijdingsmiddelen. Verontreinigingen afkomstig uit de landbouw, industrie en huishoudens zorgen ervoor dat de kwaliteit van de drinkwaterbronnen steeds slechter wordt.

Nitraat in drinkwater

In een groot aantal grondwaterbeschermingsgebieden wordt de nitraatnorm van 50 mg/l overschreden. Daarom is eind 2017 een bestuursovereenkomst gesloten tussen Vewin, LNV, IenW, IPO en LTO om te zorgen dat in de 34 deelnemende gebieden blijvend voldaan wordt aan de nitraatnorm in het ondiepe grondwater. Vewin: “Het nitraatdoel moet uiterlijk in 2025 in alle gebieden gehaald worden. Uit onderzoek is gebleken dat in de helft van de gebieden het doelbereik niet mogelijk is met de bestuursovereenkomst. Het ligt nu voor de hand door te pakken in het NPLG. Hiervoor moet het nitraatdoel voor de grondwaterbeschermingsgebieden worden verankerd in het NPLG als randvoorwaarde voor de gebiedsprogramma’s.”

Financiering van het Rijk naar de provincies

“Het komt er nu op aan hoe de minister deze motie uit gaat voeren. Om deze doelen te halen zou het wat Vewin betreft wenselijk zijn om de aanpak van de bestuursovereenkomst in te bedden in het NPLG en daarbinnen de uitvoering voort te zetten. Hiervoor moeten de doelen van de Bestuursovereenkomst Nitraat worden verankerd in het NPLG. Hierbij hoort dan bij voorkeur ook een verplichtend pakket van maatregelen dat, conform de derogatiebeschikking, per 1 januari 2024 dient in te gaan in de gebieden waar de gewenste waterkwaliteit niet wordt behaald met de lopende aanpak. Om zorg te dragen voor een goede overgang naar het NPLG, moet het Rijk financiering beschikbaar stellen aan de deelnemende provincies, die de opdrachtgevende en coördinerende rol vervullen.” Voor 1 juli 2023 moeten de provincies tenslotte met een voorstel komen voor de inrichting van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), dat het rijk zal opnemen in het NPLG.

Waterkwaliteit verbeteren

Uit het rapport van de Europese Commissie over de Evaluatie van de uitvoering van het Nederlandse Milieubeleid bleek in september 2022 dat de staat van de Nederlandse wateren nog niet goed is. Die conclusie is gebaseerd op de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Vewin pleit nu extra maatregelen te nemen en alles op alles te zetten om de waterkwaliteitsdoelen van 2027, zeker ook voor drinkwaterbronnen, te halen en niet te wachten op de tussenevaluatie in 2024 van de KRW.