Het verzamelen van risicodata rond wateroverlast vraagt nog om een forse inspanning. (foto: Creative Commons).

Het doel dat voor alle gemeenten in 2019 een volledig uitgevoerde stresstest beschikbaar is, volgens het Deltaprogramma haalbaar, maar vraagt nog wel om een forse inspanning. Het merendeel van de gemeenten is naar aanleiding van het Deltaplan Klimaatadaptatie al wel begonnen met het in kaart brengen van de kwetsbaarheden voor weersextremen. Dat blijkt uit het Deltaprogramma dat dinsdag 18 september werd gepresenteerd.

De overheden hebben vaak nog stresstest uitgevoerd voor alle vier de thema’s (wateroverlast, droogte, hitte en de gevolgen van overstromingen) of voor het hele grondgebied. Een klein deel van de gemeenten geeft aan dat er nog geen stresstest is uitgevoerd en voor een nog kleiner deel van de gemeenten is dit onbekend. Daar waar wel een stresstest is uitgevoerd, is in een kwart van de gevallen ook een risicodialoog gestart.

Reservering
Voor het stimuleringsprogramma voor klimaatadaptatie (€ 5 miljoen voor 2018 – 2022) in totaal 20 miljoen euro gereserveerd binnen het Deltafonds. Deze reservering is bedoeld voor met name kennisontwikkeling en –deling, pilots en de ondersteuning van decentrale overheden bij onder andere de uitvoering van stresstesten en risicodialogen in 2019 en 2020. Het doel is dat medio 2019 voor het hele Nederlandse grondgebied stresstesten zijn uitgevoerd voor alle vier de thema’s.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
Vorig jaar is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie in werking getreden. Als eerste stap brengen overheden in kaart hoe kwetsbaar de verschillende gebieden zijn voor wateroverlast, droogte, hitte en de gevolgen van overstromingen.