Dordrecht nationale proeftuin voor meerlaagsveiligheid

Regio en Rijk zijn eind vorig jaar drie onderzoeken begonnen naar de mogelijkheden om Dordrecht, evenals Marken en de IJssel-Vechtdelta, veiliger te maken tegen overstromingen. De drie gebieden gelden als proeflocaties waar verschillende partijen het idee van meerlaagsveiligheid nader moeten uitwerken. Ze maken tevens deel uit van het Deltaprogramma. 

Het Eiland Dordrecht, waar drie rivieren samenkomen, is een unieke locatie om op meerlaagsveiligheid te oefenen omdat het niet alleen één volledige dijkring, maar tevens buitendijkse en binnendijkse, industriële, landelijke en stedelijke gebieden, omvat.
Waterrobuuste inrichting
“De gemeente Dordrecht heeft, samen met haar gebiedspartners, een actieve rol in het ontwikkelen van kennis en – voornamelijk technische en bestuurlijke – oplossingen voor het realiseren van een waterrobuuste ruimtelijke inrichting. Het is de ambitie van de gemeente om een nationale en internationale koplopersrol op dit gebied te vervullen”, licht Ellen Kelder, programmamanager Water bij de gemeente Dordrecht, de plannen toe.
Buitenlandse aandacht
De activiteiten en studies die de gemeente samen met onder andere de TUDelft , Unesco IHE en gebiedspartners op gebied van meerlaagsveiligheid verricht, trekken nu al landelijk de aandacht. Ook uit het buitenland komen met grote regelmaat delegaties naar Dordrecht om te aanschouwen hoe de gemeente zich bezig is te wapenen tegen de mogelijke gevolgen die de klimaatverandering teweeg brengt. 
Ellen Kelder: ”Het directe doel is bij te dragen aan de meerlaagse waterveiligheid van het Eiland van Dordrecht, maar wij plaatsen vraagstukken in een bredere context. Daarmee willen wij Dordrecht laten uitgroeien tot nationale proeftuin of Living Lab; een plek om nieuwe bestuurlijke en ruimtelijke concepten uit te proberen en te ontwikkelen, maar ook om innovatieve producten en diensten te versnellen, en deze internationaal onder de aandacht te brengen. Dit concept heeft de werktitel Experience Centre Stedelijke Meer-Laags-Veiligheid (EC-SMLV).” 
Haalbaarheid
De haalbaarheid van een Experience Centre moet zich dus nog bewijzen. En die is van meerdere factoren afhankelijk, zegt Ellen Kelder. “Enerzijds is nog niet bekend met welke Deltabeslissingen het Deltaprogramma naar buiten komt. Daarover komt nog vóór de zomer uitsluitsel. Tot die tijd is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk welke functie secundaire keringen precies gaan krijgen binnen het nieuwe veiligheidsconcept en hoe we omgaan met een groot groepsrisico.  Allemaal zaken die nog uitgekristalliseerd moeten worden, maar die voor de ideeën die we voor het Eiland Dordrecht aan het ontwikkelen zijn, van doorslaggevend belang kunnen zijn. Er zitten nog heel veel kennisvragen achter en ook de huidige bewoners moeten er nog bij worden betrokken. Uiteindelijk speelt de vraag willen wij die meerlaagsveiligheid wel?  Maar als we het gaan doen, het een kansrijk concept is en meerlaagsveiligheid een toegevoegde waarde biedt in Dordrecht en dus ook elders, moeten er maatregelen worden genomen om verder te komen met die meerlaagsveiligheid.”
Continu leerproces
Voor meerlaagsveiligheid bestaat geen blauwdruk, benadrukt Kelder, maar het is een continu leerproces voor alle betrokken partijen. “Een Experience Centre in combinatie met een Living Lab is juist daarom in onze ogen de beste manier om het concept verder uit te rollen en ook handen en voeten te geven. Daarbij is niet alleen een kennisplek nodig, maar ook de mogelijkheid om maatregelen binnen de meerlaagsveiligheid uit te proberen en te ‘beleven’. “
Meerdere functies
Het Experience Centre zou dus meerdere functies moeten krijgen: een bezoekerscentrum, een expositieruimte, een trainings-, event- en meeting-centrum en kantoorruimte voor onder meer het Dordtse Programma Water. Het centrum moet een zowel landelijke als regionale functie krijgen en multi-functioneel en adaptief zijn. Dat wil zeggen dat nieuwe functies, activiteiten en netwerken aan- en afgekoppeld kunnen worden, op locatie of op afstand en digitaal.
Samenwerking
“Allemaal activiteiten die de gemeente Dordrecht niet alleen voor zijn rekening kan nemen, maar juist in samenwerking met alle betrokkenen, zoals kennispartijen, bedrijfsleven en andere overheden, tot een buitengewoon kansrijk concept kan maken”, aldus Kelder. 
Vooruitlopend op een eventueel definitief besluit, wil de gemeente na de zomer zelf al een gebouw beschikbaar stellen om een eerste aanzet te geven. Deze week is bovendien de aftrap gegeven voor een onderzoek waarbij drie groepen studenten van de Hogeschool Rotterdam samen met drie bedrijven gedurende een half jaar gaan bekijken wat zoal de marktkansen zijn binnen het concept van meerlaagsveiligheid.