Dijkversterking is vakmanschap

Je hebt initiatief getoond voor de totstandkoming van de nieuwe opleiding Dijktechniek en je neemt deel aan de Raad van Advies. Waarom vind je deze opleiding zo belangrijk?
“Met een aantal collega's uit het vak deel ik de zorg dat er voor de huidige en nieuwe generatie ‘dijktechneuten' onvoldoende kwalificerende opleidingen worden aangeboden. En daarmee bedoel ik een echt zwaarder curriculum om de 'hard core' kennis op een hoger niveau te brengen en te houden.”

Hard core kennis? 
“Ik doel daarmee op de echte technische kennis om te beoordelen hoe een dijk in elkaar zit. En wat er nodig is om alle dijken de komende jaren aan de nieuwe normen te voldoen. Er is echt technische kennis en inzicht nodig om het vakmanschap bij een dijkversterking op een goede manier uit te laten voeren.”

Ervaar je in je eigen waterschap onvoldoende kennis?
“Zeker, ik zie bij mijn eigen mensen dat ze zich bij specifieke problemen niet zeker genoeg voelen over hun kennis. Ze kunnen onvoldoende beoordelen hoe een dijk in elkaar zit.

Ik ervaar ook dat de ingenieursbureaus de hard core kennis missen. En mijn eigen mensen vinden het lastig beoordelen wat de ingenieursbureaus precies kunnen op het gebied van dijkversterking.

Wij hebben als initiatiefnemers informeel bij de waterschappen en in de markt gepeild of men vindt dat de eigen mensen deze hard core kennis bezitten. Of de nieuwe normen waaraan dijken moeten voldoen duidelijk zijn. Of ze de benodigde actuele en nieuwe kennis voldoende bezitten en er klaar voor zijn om de dijken te versterken. Uit onze peiling bleek dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers het gevoel hebben die kennis nog onvoldoende te bezitten. En dat waterschappen ook nog een weg te gaan hebben qua kennis om ingenieursbureaus aan te sturen en het opgeleverde te toetsen.”

Wat verwacht je van de opleiding? 
“Ik heb hoge verwachtingen. Het curriculum van een opleiding als deze wordt nog niet aangeboden. Het is een echt pittig curriculum. Als je deze opleiding afgerond hebt mag je wat mij betreft met je handen aan de dijken zitten. Ik zie het ook als een investering in de toekomst.”

Waardoor is de kennis specifiek op dijktechniek, niet meer zo aanwezig? 
“Net als in veel vakgebieden hebben we ook hier met vergrijzing te maken. Daardoor verdwijnt er veel kennis. Er komt een nieuwe generatie dijkwerkers aan. En ook voor de blijvers moeten we meer doen aan scholing en bijscholing.

Het is de core business van Waterschappen, Rijkswaterstaat en de BV Nederland om deze cruciale kennis goed te borgen. Nu en in de zeer nabije toekomst. Ik kan niet vaak genoeg zeggen hoe belangrijk het is om voldoende kennis in huis te hebben.

We leren ook van de ervaring van anderen, zoals bij Rijkswaterstaat. Zij hebben de afgelopen jaren veel projecten naar de markt gebracht. En daarbij op sommige plekken ook ingeboet aan kennis van hun eigen assets. Dat proberen wij nu voor te zijn door collega's voor deze opleiding aan te melden. En deze kennis weer in huis te hebben en te houden.”

Het klinkt als een wijze les?
“Absoluut. De dijken moeten de komende jaren voldoen aan de nieuwe normen. Dat is de grootste verantwoordelijkheid van de waterschappen. Hiervoor zijn de waterschappen ooit opgericht. Ik vind dat ieder waterkerend waterschap minstens drie mensen in huis moet hebben die topkennis op het gebied van dijken bezitten.

Niet richting ingenieursbureaus alleen, maar we moeten het ook de burger en onze bestuurders kunnen uitleggen. Dat we precies weten hoe onze dijken in elkaar steken. We moeten gezaghebbend spreken over onze eigen dijken. Dat kan alleen als we mensen in dienst hebben die deze kennis bezitten en die dat kunnen vertellen.”

Hoe zie je de toekomst over anderhalf jaar?
“Als het goed is hebben na afloop van de opleiding een hoop medewerkers de topkennis dijktechniek in huis. Een investering voor de toekomst. Waar ik me wel zorgen over maak is dat deze mensen straks worden weggekocht en dat de kennis binnen een bedrijf weer verloren gaat. Het blijft een investering in de BV Nederland. 

Nogmaals, het is dus erg belangrijk om de topkennis in huis te hebben, te houden en te delen binnen bijvoorbeeld de waterschappen. Maar we vinden als Adviesraad het zeer wenselijk dat ook de medewerkers van adviesbureaus en de aannemersbedrijven het diploma Dijktechniek bezitten. Want dan kan ook onderling het deskundige gesprek goed gevoerd worden.”

Fotoportret: Arnoud van Vliet

(Persbericht Wateropleidingen, januari 2016)