Dijksma laat natuurbeleid doorlichten

De staatsecretaris gaf afgelopen vrijdag in een  kamerbrief aan dat ze de doorlichting wil aangrijpen om na te gaan “hoe we maatschappelijke voordelen van een robuuste en veelzijdige natuur nog beter kunnen benutten.”
Het onderzoek zal vermoedelijk na de zomer gereed zijn, het rapport met aanbevelingen staat gepland in het najaar. Het oordeel van de onafhankelijke deskundige en de kabinetsreactie volgen daarna. Dijksma schrijft de kamer het geheel uiterlijk december 2015 aan de Kamer te zullen aanbieden. 

Landbouw
Er is veel kritiek op de natuurplannen. Afgelopen vrijdag nog riep SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf op een landbouwbijeenkomst van het waterschap Scheldestromen in het Zeeuwse Heinkenszand de regering nog op ‘veel beter te kijken naar de consequenties van alle plannen voor de landbouw. Dijkgraaf: “De landbouw kan niet zonder goede grond en voldoende zoet water. Veel gewassen kunnen zout missen als kiespijn. Landbouw mag daarom niet het sluitstuk van de planvorming zijn, zoals nu lijkt te gebeuren.’

Verzilting
De beschikbaarheid van voldoende zoet water voor de landbouw lijkt met het huidige beleid niet gegarandeerd, stelt het SGP-Kamerlid. Hij gaf aan zich grote zorgen te maken de regeringsplannen voor een verdieping van de Nieuwe Waterweg, een extra zeesluis in het Noordzeekanaal, verzilting van het Volkerak-Zoommeer en verdere openstelling van de Haringvlietsluizen. Dijkgraaf: “Dit betekent dat zout water verder Nederland in kan komen. Daar komt bij dat door klimaatverandering meer droogteperiodes zullen voorkomen. Dat betekent: minder aanvoer van zoet rivierwater en grotere vraag naar zoet water voor de landbouw.”