Dijkgraven: bevolking nog niet bewust van overstromingsrisico’s

Dijkgraaf Roelof Bleker van Waterschap Rivierenland is tevreden met de nieuwe Deltanormen voor zijn werkgebied. “De komende jaren gaan wij op meerdere plekken aan de slag. Te beginnen met locaties langs de noordkant van de Waal. Ook zal binnen enkele jaren langs de Merwede in de Alblasserwaard (Dijkring 16), bij Gorinchem en de Drechtsteden, het werk opstarten.”

Bleker verwacht dat de discussie met en onder de inwoners de komende tijd zal toenemen. Met name ruimtelijke maatregelen, zoals het verleggen van dijken, zijn nu al onderwerp van gesprek. De dijkgraaf signaleert onrust in onder meer Werkendam, waar de gemeenteraad zich afvraagt of ‘dit allemaal wel nodig is’.  Verandering van het landschap en het uitzicht vanaf de eigen woning zijn daarbij vooral het punt van zorg.
Bleker verwacht in de toekomst nog meer vragen van de inwoners over voorgenomen dijkverhogingen. “Dat er ook dijken verhoogd moeten worden, is waarschijnlijk nog niet zo doorgedrongen. Het is een belangrijke taak voor overheden, waaronder waterschappen, om met respect voor de omgeving uit te leggen waarom dijkverbeteringen nodig zijn.” 
Zorgvuldig proces
De dijkgraaf heeft alle vertrouwen in de uitvoering, maar hoopt dat er voldoende rekening wordt gehouden met de mogelijkheid voor (latere) bebouwing, zodat een dijk  op de toekomst is voorbereid. “Het zou goed zijn als gemeenten en provincies hier aandacht voor hebben”, aldus Bleker.
Paul van Erkelens, dijkgraaf van Wetterskip Fryslân, vindt dat het proces naar vaststelling van nieuwe Deltanormen zorgvuldig en uitgebreid was en kan zich goed vinden in de uitkomsten.  “De risicobenadering is heel expliciet gehanteerd, waarbij rekening is gehouden met alle faalmechanismen van de hoogwaterbescherming. Voor het eerst is ook goed gekeken wat er achter de dijk is gebeurt, wat er beschermd moet worden. Aanvankelijk waren er nog wat “gekke” verschillen tussen gebieden, maar intussen is Van Erkelens tevreden met onder andere een norm voor het IJsselmeer en een voor de Waddenzee.

Veiligheid Waddeneilanden

“In Friesland is  de situatie “overzichtelijk”.  Er hoeft tot 2030 nog niet veel aan de huidige dijken te gebeuren. Bij de IJsselmeerdijk, nog op hoogte van de Zuiderzee, moet de bekleding hier en daar vervangen worden, evenals de bekleding van dijken langs de Waddenzee.  Een belangrijk uitwerkingspunt betreft de veiligheid van de Waddeneilanden, die naast de enkele honderden bewoners in elk seizoen een veelvoud van toeristen telt. De mogelijkheid om alle mensen van de eilanden op tijd te evacueren via het water bij zware storm en dreigende overstroming, is nihil. De duinen en dijken moeten daar optimale bescherming bieden.” 
Geen paniek
Onder de Friezen heeft Van Erkelens nog geen paniek kunnen waarnemen over de  toegenomen overstromingsrisico’s door klimaatverandering. Bewustwording dat er altijd iets mis kan gaan – ook als het volgens Deltanormen veilig is – is volgens hem nauwelijks aanwezig. “In Nederland is het zo goed geregeld. Er is werk nodig om het bewustzijn van risico’s onder de bevolking te versterken. De veiligheidsregio’s zullen er een belangrijke rol in hebben om hieraan te werken.” 
De OESO toonde zich in maart nog met name getroffen door het gebrek aan waterbewustzijn van de Nederlandse burger. Nederlanders nemen het waterbeheer voor lief en zij weten niet wie er verantwoordelijk zijn voor de waterveiligheid en wat ze moeten doen als het onverhoopt toch mis mocht gaan. Minister Schultz erkent de problematiek en kondigt aan dat er binnenkort regionale campagnes starten waarin wordt geprobeerd om de betrokkenheid en zelfredzaamheid van de Nederlanders te vergroten. Schultz: “We zullen laten zien wat er elke dag aan werk wordt verzet, wat er nodig is in de toekomst en wat mensen zelf kunnen doen.” –