Deltares zoekt partners voor onderzoek naar effect windturbines op waterkeringen

Het kabinet stelt de komende jaren circa 18 miljard euro aan subsidie beschikbaar om de ontwikkeling van windenergie op zee te stimuleren. Het geld moet helpen ongeveer 700 nieuwe windmolens op de Noordzee te laten verrijzen. Samen zijn ze goed voor een vermogen van bijna 3,5 gigawatt. 

Ook op het land wil het kabinet meer windturbines om zo onder meer de Europese doelstellingen op het gebied van duurzame energie te halen. Zo streeft de Nederlandse overheid er naar dat het aandeel windenergie op land in 2020 is toegenomen naar 6000 megawatt. Vooral langs de Nederlandse kust, rondom het IJsselmeer en in de Zeeuwse Delta liggen locaties met de meest gunstige omstandigheden voor opwekking van windenergie op land.
Goedkoper
Het plaatsen van windturbines op land is beduidend goedkoper dan in zee. Door de gunstige windcondities zijn windturbines op of dichtbij bij de primaire waterkeringen daarom in sommige gevallen een aantrekkelijk alternatief. “De huidige wet- en regelgeving biedt hiervoor uit het oogpunt van veiligheid tegen overstromingen nauwelijks ruimte”, stelt projectleider Ton Peters van Deltares. “Bovendien is er te weinig kennis over het effect van trillingen van de windturbine op de dijk en ondergrond tijdens de bouw- en exploitatiefase.”
Partners
Deltares is daarom  op zoek naar partners die onderzoek willen financieren om de mogelijkheden van de plaatsing van windturbines op waterkeringen in kaart te brengen. “Wij hebben inmiddels verschillende gesprekken gevoerd met partijen uit de energiesector en de waterwereld, zoals waterschappen”, aldus Peters. “Sommige partijen zijn zeer geïnteresseerd en willen graag deelnemen aan het onderzoek, maar anderen nemen een meer afwachtende houding aan omdat ze de waterveiligheid onder geen beding in gevaar willen brengen. Maar om daar gefundeerde uitspraken over te doen, is meer onderzoek nodig. Zo willen wij bijvoorbeeld graag weten wat er gebeurt als een wiek van een windturbine afbreekt en op een dijk terechtkomt. En wat het effect van de windturbines is in combinatie met andere faalmechanismen, zoals macrostabiliteit.”
Onderzoeksprogramma
Met het onderzoeksprogramma Dijkwind 2017 wil Deltares in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn om windturbines veilig en verantwoord op waterkeringen toe te staan. Het programma kan, in samenwerking met overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten, oplossingen hiervoor aandragen. Het project levert daarmee volgens Deltares een bijdrage aan een meer duurzame productie van elektriciteit. De windenergiesector krijgt zo de mogelijkheid om windparken op land te ontwikkelen met zeer gunstige windcondities. En de waterschappen kunnen extra inkomsten genereren voor het gebruik van de waterkeringen voor windturbines.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Ton Peters, via Ton.Peters@deltares.nl