Deltares wil extra investeren in GeoCentrifuge en Danubius-Ri

De Strategische Agenda bevat in totaal 62 faciliteiten van zes instituten voor toegepast onderzoek. Naast Deltares zijn dat ECN, Marin, NLR, TNO en Wageningen Research. Gezamenlijk hebben zij voor de komende vier jaar een financieringsbehoefte van € 551 miljoen. De instellingen schatten acht projecten uit eigen middelen en of met hulp van derden te kunnen financieren. De financieringsvraag aan de Rijksoverheid voor de andere projecten bedraagt € 455 miljoen. De totale rijksbijdrage aan de 6 instituten, inclusief de onderzoeksfaciliteiten, is in 2017 € 361 miljoen.

GeoCentrifuge
Met de GeoCentrifuge kunnen op schaal situaties in de grond worden nagebootst die in de praktijk zeer kostbaar zouden zijn en maanden zouden duren. Hiermee kan onderzoek worden gedaan naar ondermeer dijken met en zonder versterkingsconstructies, boortunnels met naastgelegen paalfunderingen en diverse waterbouw- en offshore constructies.

De totale investering bedraagt 7 miljoen euro. De eigen investering van Deltares (via een renteloze lening van het Toekomstfonds) bedraagt 3,4 miljoen euro. De subside-aanvraag bij het Rijk betreft de resterende 3,6 miljoen euro. “De investering wordt terugverdiend in maatschappelijke meerwaarde, risicovermindering en lagere kosten voor de industrie bij bouwopgaven”, aldus Deltares-woordvoerder Carola de Vree. “Uit de businesscase die we ter onderbouwing hebben uitgevoerd bleek dat de inzet van de huidige Geo-centrifuge de afgelopen decennia heeft geleid tot aanzienlijke besparingen bij het uitvoeren van infrastructurele werken.”
Deltares wil het de subsidie gebruiken voor het verder ontwikkelen van de Geo-centrifuge. “Er dienen zich nog voortdurend kennisvragen aan. De bestaande modellen schieten tekort om deze nieuwe kennisvragen te beantwoorden en experimenten op model- en prototypeschaal blijven nodig.”

De historische baten bedragen volgens de woordvoerder ongeveer 2,5 miljoen euro per jaar. Deze baten vielen voor het merendeel (zestig procent) bij de Nederlandse overheid en voor de rest (veertig procent) bij bedrijven die innoveren en indirect de Nederlandse economie versterken. De Vree: “Voor deze business case is er op basis van de verwachtingen van uitgegaan dat de baten voor overheden en bedrijfsleven vergelijkbaar zijn aan voorgaande jaren.”

> beeld Deltares

Danubius Ri
Danubius RI is een initiatief vanuit een aantal Europese landen en kennisinstellingen met als doel het bundelen van de ontwikkeling en toepassing van kennis over rivier- en zee-systemen binnen Europa. De Vree: “Dat doen we om beter gesteld te staan voor de vraagstukken die er nu al zijn op het gebied van water en ondergrond, de vragen die op ons af gaan komen (denk aan gevolgen klimaatverandering) maar ook om als Europa een voortrekkersrol te kunnen blijven spelen internationaal. Dat laatste is vooral van belang voor onder andere het bedrijfsleven.”

Deltares zet in op een samenwerking waarin kennis, software en ook onderzoeksfaciliteiten zoals laboratoria gezamenlijk worden gebruikt. “Hoe dat precies gaat in de praktijk weten we nog niet”, vertelt De Vree. “Dat gaan we de komende drie jaar binnen een Horizon2020 project verder uitwerken. Op dit moment zijn overheden en kennisinstellingen betrokken. Het is duidelijk dat gezien de betrokkenheid van de EU en de rol die overheden spelen in het beheer, zij een rol gaan krijgen in de verdere uitwerking en ook financiering. Daarnaast zien we betrokkenheid van kennisinstellingen zoals Deltares, universiteiten en als het even kan ook bedrijfsleven.”
Voor het Horizon2020 project zijn diverse financieringen beschikbaar. De Vree: “Voor het Horizon2020 project is 270.000 euro EU-bijdrage beschikbaar,  Deltares draagt circa 300.000 Euro  bij en het ministerie van IenM heeft een bijdrage van 150.000 Euro toegezegd. Daarnaast is er steun in menskracht vanuit EZ en OCW.”

A-status
Beide Deltares-projecten zijn in de Strategische Agenda 2017-2021 van Kamp opgenomen als voorstellen met een A-status. Dat wil zeggen dat nut en noodzaak duidelijk naar voren komen en helder is omschreven voor welke doeleinden middelen worden gevraagd. Aan de agenda zijn nog geen investeringsbeslissingen verbonden. De kern is een inhoudelijke toetsing van de instituten voor toegepast onderzoek op basis van beknopte plannen.