Deltares start twee onderzoeksprojecten rond zelfredzaamheid bij overstromingen

Het project Citizen Sensing richt zich op de ontwikkeling van een risicomanagementsysteem waaraan stedelingen zelf informatie kunnen toevoegen of ophalen als er een calamiteit, zoals een overstroming, plaatsvindt. Zo kunnen ze de juiste beslissingen nemen om hun veiligheid te waarborgen. Dat past in het streven van de Nederlandse overheid om de zelfredzaamheid van burgers te vergroten. 

Speciale app

Hiervoor gebruiken ze een speciale app op de telefoon waarmee ze foto's, video's en teksten kunnen sturen. Deze gegevens komen in een database van beschikbare risicoplannen. Zo krijgt dit systeem actuele en locatiespecifieke informatie over risico's. De informatie in de app komt uit een speciaal hiervoor ontwikkeld webportaal. 
Het Europese project maakt gebruik van de ervaring van Deltares met de  ontwikkeling van een Nederlandse hoogwaterapp voor de bewoners van de Noordwaard en een app voor wateroverlast door hevige regenval in de stad in Rotterdam. Deze ervaringen gaat Deltares nu in Europees verband delen. In Noorwegen, Portugal en Zweden starten vergelijkbare projecten.

Wetenschappelijke data

Doel van het EVOKED-project is om meer te kunnen doen met wetenschappelijke data en richt zich vooral op kust- en watermanagement en risicobestrijding. Het komt erop neer dat wetenschappers met  beleidsmakers, ondernemers en burgers bepalen wanneer welk type informatie over klimaatverandering nuttig is in de dagelijkse praktijk van beleidsprocessen, investeringsbesluiten en beheer en onderhoud en ook in welke vorm die gepresenteerd zou moeten worden. Door aan te sluiten op deze behoeften van de eindgebruiker verwacht Deltares wetenschappelijke data beter te kunnen benutten. 

Besluitvormingsproces 

Het project moet instrumenten en methodes opleveren om in de praktijk te kunnen testen. In Duitsland, Noorwegen en Zweden vinden vergelijkbare proefprojecten plaats.  Uiteindelijk verwachten de initiatiefnemers hiermee het besluitvormingsproces en de implementatie van klimaatadaptatie in heel Europa te kunnen verbeteren.