Deltacommissaris vindt afstemmen investeringen op lange termijn noodzakelijk

Wim Kuijken: “De casus van het Meander Medisch Centrum startte ongeveer tien jaar geleden. In de tussentijd is het waterveiligheidsbeleid opnieuw vormgegeven. Het gaat zich richten op kansen en gevolgen: een risicobenadering. In het Deltaprogramma 2015, dat met Prinsjesdag verschijnt, doe ik daar een voorstel voor.” 
In een interview met WaterForum pleitte Ties Rijcken voor instrumenten waarmee de investeringen op het gebied van meerlaagsveiligheid op elkaar kunnen worden afgestemd. De vraag is hoe zinvol het is in een tweede laag te investeren wanneer een dijk doorbraakvrij wordt gemaakt.“Preventie (kansreductie) met behulp van waterkeringen is meestal het meest kosteneffectief, maar 100% zekerheid is niet te garanderen. Daarom moet er ook aandacht zijn voor beperking van gevolgen als het toch een keer misgaat. Dat geldt zeker voor vitale voorzieningen zoals ziekenhuizen, die ook tijdens en na een overstroming moeten blijven functioneren. Het gaat daarbij niet alleen om overstromingen uit de hoofdwatersystemen, zoals de grote rivieren, maar ook om overstromingen uit regionale wateren (bijvoorbeeld de Eem), of wateroverlast als gevolg van zware stortbuien”, zegt Kuijken. 
Hoe en door wie wordt bepaald of investeringen in de tweede laag noodzakelijk zijn?
“Of en welke gevolgbeperkende maatregelen op welk moment genomen worden, is per situatie verschillend. Die afweging wordt bepaald door de omvang van de investering, de levensduur van het bouwwerk,  de overstromingskans en mogelijke gevolgen. Zo’n afweging vereist intensief overleg en informatie-uitwisseling tussen opdrachtgever, projectorganisatie, gemeente en waterbeheerder. In het geval van nieuwbouw kan hiermee al vanaf de ontwerpfase rekening worden gehouden. Rekening houden met gevolgbeperkende maatregelen bij nieuwbouw is, ondanks de investeringen, vaak goedkoper dan een bestaand gebouw op een later moment te verbouwen. Deze lijn is ook gevolgd bij de bouw van het Meander Medisch Centrum.” 
Hoe wordt gegarandeerd dat investeringen in de eerste en tweede laag goed op elkaar worden afgestemd?
“Het Deltaprogramma dat in 2010 is gestart, bevordert dat betrokken partijen niet alleen in een vroegtijdig stadium (dus ook voorafgaand aan de nieuwbouwbeslissing) overleg starten, maar daarbij ook vanuit een lange termijnperspectief investeringsagenda’s naast elkaar leggen. Daarbij wordt op basis van een goede analyse gezamenlijk en gebiedsgericht afgesproken welke investeringen  in waterkeringen en welke aanvullend in de ruimtelijke inrichting gepleegd kunnen worden. Deze lange termijn benadering is nieuw. Voor de toekomst moet deze aanpak ervoor zorgen dat er een nog betere afstemming komt tussen beschermen/dijken en bouwen/inrichten, ook voor de langere termijn.”